Ansættelsesestatistik

1. Introduktion

Antallet af beskæftigede i mediebranchen har samlet set været nedadgående siden 2008 jævnfør analysen af mediebranchens økonomiske forhold. Udviklingen er af interesse i forhold til hvilke typer af beskæftigede, der er i branchen. Rapporteringen for 2014 har valgt at fokusere på udviklingen i antal beskæftigede uddannede journalister fordelt i de 8 analyserede brancher.

2. Metode

Rapporteringen har anvendt særkørsler fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). RAS er en årlig opgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på den sidste arbejdsdag i november året før.

Grunddata stammer fra en række interne og eksterne kilder heriblandt eIndkomstregistret, erhvervsregi-stret, statistikken for offentligt forsørgede, uddannelsesstatistikken, arbejdsklassifikationsmodulet mv.

Statistikken indeholder en række baggrundsoplysninger, der knytter sig til selve personen eller til det arbejdssted, personen måtte arbejde på.

Oplysninger der knytter sig til personen stammer overvejende fra de andre registre i det personstatistiske system. Eksempelvis demografiske oplysninger (f.eks. køn, alder bopælskommune), uddannelsesoplysninger (f.eks. højeste fuldførte uddannelse, igangværende uddannelse) og oplysninger om herkomst (ex. oprindelsesland). Listen er således ikke fyldestgørende.

Oplysningerne fra lønstatistikken relaterer sig til personens vigtigste job i løbet af året og knytter sig såle-des ikke nødvendigvis til beskæftigelsen ultimo november.

På Danmarks Statistiks hjemmeside findes en beskrivelse af kilder og metoder vedrørende RAS

Tegnene .. er udtryk for at tallet er diskretioneret.

3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse

I forbindelse med rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark er der foretaget en særkørsel i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik i forhold til den sidst afsluttede uddannelse baseret på opgørelser fra november i de respektive år over de beskæftigede i branchen. I den sammenhæng er der foretaget en særkørsel på antallet af journalistuddannede inden for de valgte hovedbrancher.

Samlet set er antallet af journalistuddannede faldet årligt fra 2008 til 2010, dog med en mindre stigning fra 2010 til 2011. Antallet af beskæftigede med en journalistuddannelse i de udvalgte brancher er 3.668 i 2011. Dette er en nedgang på 290 beskæftigede i brancherne samlet set siden 2008, svarende til en reduktion på 7 % af det samlede antal beskæftigede med en journalistuddannelse.

Reduktionen er ikke ligeligt fordelt på tværs af brancherne.

  • Dagbladene har haft det største fald med 265 beskæftigede i perioden, svarende til et fald på 17 % af de beskæftigede med en journalistuddannelse.
  • Udgivelse af ugeblade og magasiner har haft et fald på 144 beskæftigede med journalistuddannelse, svarende til en reduktion på 29 %.
  • Pressebureauer har haft en reduktion på 20 beskæftigede i perioden, svarende til en reduktion på 14 % i perioden

En række brancher har oplevet et stigende antal ansatte med journalistuddannelse i perioden 2008-2011.

  • Distrikts- og annonceblade har oplevet en stigning på 85 beskæftigede med en journalistuddannelse fra 315 i 2008 til 400 i 2011, svarende til en stigning på 27 %
  • Radio havde en stigning på 23 beskæftigede med en journalistuddannelse, svarende til en stigning på 12 % i perioden. Stigningen i 2011 kan skyldes opstarten af radio24syv i slutningen af året (1. november).
  • Uafhængig journalistvirksomhed har haft en stigning på 22 beskæftigede med en journalistuddannelse, svarende til en stigning på 16 %
  • Uafhængig fotojournalistvirksomhed har haft en stigning 13 beskæftigede med en journalistuddannelse, svarende til en stigning på 4 %

Antallet af beskæftigede i freelancebrancherne er således stigende i perioden, mens der er tale om et fald særligt for udgivelse af dagblade.

Figur 1: Udviklingen iantal journalistuddannede 2008-2011

Klik på figuren for at åbne figur og tabel i PDF-format. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik

De journalistuddannede er primært ansat i udgivelse af aviser og dagblade med 35 % af det samlede antal beskæftigede med denne uddannelse. Tv-virksomhed har 23 % ansat. Udgivelse af distrikts- og annonceblade har 11 % af de beskæftigede og udgivelse af ugeblade og magasiner 10 %.

Figur 2: Fordelingen af antal journalistuddannede inden for de udvalgte brancher 2011

Klik på figuren for at åbne figur og tabel i PDF-format. Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik

Samlet set er antallet af beskæftigede med journalistuddannelse reduceret i de udvalgte brancher, men der er forskelle mellem de enkelte brancher i forhold til, om der er tale om reduktioner eller stigning. Det samme er tilfældet i forhold til fordeling på regionalt niveau, se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Antal beskæftigede journalistuddannede fordelt på de 5 regioner

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik

4. Brug af data og resultater

Alle rettigheder til de anvendte data tilhører originalkilderne/dataleverandørerne.

Ved enhver brug af data skal originalkilden (f. eks. Gallup/Index Danmark (og base), Danmarks Statistik (og tabel og statistik (eksempelvis firmastatistikken)), Dansk Oplagskontrol (kontrollerede oplagstal), Branchen ForbrugerElektronik – BFE el. lign.) samt Kulturstyrelsen, Rapportering om mediernes udvikling 2014 oplyses. Videresalg eller anden kommerciel udnyttelse/anvendelse af data er ikke tilladt i nogen form.