Mediebranchens største virksomheder

1. Introduktion

Analysen har til formål at danne overblik over de eksisterende største medievirksomheder. Hensigten er på sigt, at danne et overblik over udviklingen i den danske mediebranche set i forhold til dels den enkelte virksomheds økonomiske udvikling, dels ændringer i deres ejerskab.

Den økonomiske udvikling har været varierende for de enkelte virksomheder inden for de respektive mediebrancher, som vist i analysen af branchens økonomi. Der har dog særligt været en nedadgående tendens for kerneforretningen i de publicistiske mediehuse. Derfor har vi i årets rapportering indledningsvist valgt at undersøge denne gruppe samt gruppen offentligt ejede medieinstitutioner. Rapporteringen forventes at blive udvidet med flere mediegrupper fremadrettet.

Gennemgangen vil vedrøre udviklingen i omsætning, resultat før skat, årets resultat, antal ansatte, egenkapital, soliditetsgrad, overskudsgrad, afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning.

Rapporteringen for 2014 vil i høj grad være et øjebliksbillede, hvor det fremadrettet er hensigten at beskrive udviklingen mere detaljeret.

For 2014 rapporteringen har vi inkluderet følgende virksomheder:

2. Metode

Gennemgangen er baseret på virksomhedernes regnskabstal fra de tilgængelige regnskaber via det centrale virksomhedsregister CVR. Derudover er indhentet oplysninger fra ejerskab fra virksomhedernes egne websites, Danske Medier og regnskaberne. Samme oplysninger er anvendt til etablering af beskrivelserne af virksomhedernes aktiviteter.

Regnskabspraksis for de valgte virksomheder er ikke ens, og derfor har det været vanskeligt at etablere en fuldt sammenlignelig statistik. Af samme årsag er der fravalgt en række nøgletal, da de som følge af de forskelligartede opgørelsesmetoder for en del af økonomitallenes vedkommende vanskeligt kunne sammenlignes.

Mediebranchen har været udsat for en række fusioner, frasalg og aktivitetsudvidelser, og derfor vil såvel de regnskabstal som ejerskabsstrukturer, der fremstår under de enkelte virksomheder, ikke nødvendigvis være retvisende for aktiviteter efter sidste regnskabsår. Informationerne er dog søgt opdateret i videst mulig omfang og vil naturligvis blive korrigeret, såfremt der er et behov for justeringer.

De kommercielle medievirksomheder i Danmark har gennemgået en konsolidering de seneste år ved i vidt omfang at tilpasse drift og omkostningsstrukturer til de ændrede vilkår på mediemarkedet som følge af på den ene side den konjunkturafhængige finanskrise og på den anden side den mere strukturelle krise som følge af øget mediekonvergens og ændret brugeradfærd. Beskrivelserne for de enkelte virksomheder fremgår af selvstændige beskrivelser for hver enkelt virksomhed og vil ikke i detaljeret grad indgå i beskrivelserne af virksomhedstallene i dette afsnit, men kan tilgås via siden med virksomhedsbeskrivelserne.

Virksomhedernes ejerskabsstruktur er naturligt meget foranderlig og kan være vanskelig at følge over tid. Derfor er eventuelle kommentarer m.v. om ejerskabsstrukturen i den danske mediebranche meget velkomne.

3. Struktur

Analysen vil først gennemgå de private publicistiske medier på en række økonomi- og nøgletal og dernæst det samme for de offentligt ejede medier. Sidst opsummeres de overordnede hovedtræk for analyserne. Beskrivelserne af de respektive enkeltmedier kan findes i bilaget til dette kapitel.

4. Private publicistiske medier

Gruppen private publicistiske medier – som defineret ovenfor – omfatter ikke samtlige af denne type medier, men indeholder de største virksomheder og en række udvalgte mindre virksomheder. Formålet med gennemgangen af en række af deres nøgle- og økonomital er at få belyst den udvikling, som blev vist for perioden 2008 til 2011 i brancheanalysen.

4.1 Virksomhedernes udvikling i omsætningen

Omsætningen er udtryk for virksomhedernes indtægter i regnskabsperioden. Det vil sige de solgte varer/ydelser m.v. For en dagbladsvirksomhed er der typisk tale abonnementsindtægter, løssalgsindtægter og annonceindtægter men også om andre indtægter. Tallene i tabellen viser noget om, hvordan virksomhedernes salg har været i den angivne periode. Der skal i den sammenhæng tages højde for, at eksempelvis fusioner vil medføre et justeret konsolideret regnskab tilbage i tid, hvilket dog typisk vil kunne ses i tabellen.

De enkelte virksomheder har med undtagelse af Kristeligt Dagblad haft reduceret omsætning fra 2008 i lighed med den tendens, der var for annonceomsætningen på mediegruppeniveau. Fynske Medier indgik i 2006 i et partnerskab med Svendborg Avis, og i 2010 blev samarbejdet intensiveret omkring bladudgivelserne, hvilket afspejles i omsætningstallet for virksomheden. Overordnet har udviklingen for de publicistiske medier været hård, særlig set i lyset af, at den varierende udvikling omsætningsmæssigt er i løbende priser og således ikke er korrigeret for udviklingen i forbrugerpriser.

Berlingske har fra 2008 til 2012 bevæget sig fra en omsætning på cirka 1,9 mia. kr. til ca. 1,4 mia. kr., det vil sige en reduktion på omkring 522 mio. kroner. Tallet kan dække over reel omsætningsreduktion, men også over frasolgt omsætning. JP/Politikens hus har i samme periode haft en omsætningsreduktion på omkring 220 mio. kr. De regionale mediehuse har ligeledes haft en række tab, eksempelvis Sjællandske Medier med en nedgang på omkring 82 mio. kr. og Nordjyske Medier med en nedgang på 45 mio. kr.

Tabel 1: Omsætning i tusinde kroner på koncernniveau i løbende priser fra 2008 til 2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

Tabellen viser den indekserede omsætning for virksomhederne og giver et billede af udviklingen i deres aktivitet. Det vil sige, hvorvidt de har vækst eller tilbagegang. De fleste af virksomhederne har oplevet en tilbagegang siden 2010 med enkelte undtagelser som Nordjyske Medier og til dels JP/Politikens Hus.

Tabel 2: Indeks af omsætning på koncernniveau i løbende priser 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger

Tabellen nedenfor er et indeks af omsætning per lønkrone og er opgjort på følgende måde:

Indeks omsætning pr. lønkrone = (Omsætning/løn) x 100 / (Omsætning/løn) start år

Nøgletallet viser udviklingen i, hvor meget hver lønkrone genererer i omsætning. Stigende tal betyder større arbejde eller mindre effektivitet for at opnå samme omsætning. Siden 2010 har tallene generelt været nedadgående, dog med undtagelse for til dels JP/Politikens Hus, North Media og Kristeligt Dagblade.

Tabel 3: Indekseret omsætning per lønkrone 2008-2013

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

4.2 Virksomhedernes resultat før skat

Tabellen nedenfor viser udviklingen i resultatet før skat på koncernniveau for de enkelte virksomheder. De enkelte virksomheder viser væsentlig forskel i forhold til deres resultat før skat.

Størstedelen af virksomhederne havde et positivt resultat før skat i 2012 med undtagelse af Berlingske Medier (-58 mio. kr.), Fynske Medier (-48,5 mio. kr.) og MetroXpress (-39 mio. kr.), Avisen.dk/Ugebrevet A4 (-4.6 mio. kr.) og Økonomisk Ugebrev (-0.7 mio. kr.). Fynske Medier har i 2013 vendt underskuddet til et overskud. Regnskaberne fra de øvrige virksomheder, der havde underskud i 2012, er endnu ikke tilgængelige.

Tabel 4: Resultat før skat i tusinde kroner på koncernniveau i løbende priser fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

Neden for vises resultat før skat indekseret med henblik på at vise, hvor gode de enkelte virksomheder er til at tilpasse sig udviklingen. Det vil sige, hvorvidt de er i stand til at opnå et overskud til trods for at deres toplinje ændrer sig. Indekseret viser en række ret store svingninger i deres indtjening.

Tabel 5: Indekseret resultat før skat

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

4.3 Virksomhedernes årsresultat

Årets resultat for de udvalgte virksomheder fremgår af tabellen nedenfor. Tallene viser, hvorvidt virksomhederne har over- eller underskud.

Det negative årsresultat i visse af virksomhederne skyldes dels en konsolidering, eksempelvis fusion med andre virksomheder, dels at der kan have været afskedigelser, der har medført en række ekstraordinære udgifter. Dertil kommer at visse af virksomhederne har haft lavere omsætning end forventet og som følge heraf har haft et større eller mindre tab.

Særligt 2008-2009 har der været tab, hvilket passer med at krisen var en væsentlig påvirkende faktor som illustreret under afsnittet om annonceomsætningen for de enkelte mediegrupper.

Omsætningsnedgang fremstår som en udfordring for disse virksomheder generelt – med enkelte undtagelser. Flere af de publicistiske mediehuse har reelt set positive resultater de fleste af årene, men det er tydeligt, at der har været en udfordring i 2008. For 2012 er antallet af virksomheder med et positivt resultat øget.

Tabel 6: Årets resultat i tusinde kroner løbende priser 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

4.4 Antal ansatte

Antallet af ansatte er relevant i forhold til en vurdering af, hvordan branchen udvikler sig. Virksomhederne har samlet set haft en reduktion i antal medarbejdere. Det samlede antal årsværk fremstår som værende reduceret med omkring 1000 i perioden 2008-2012.

Der skal tages forbehold for Fynske Medier, hvor antallet af ansatte ser ud til at stige fra 2008 til 2012. Det skyldes imidlertid, at partnerskabet øges i 2010, og det har ikke været muligt at konsolidere regnskaberne for de tidligere helt selvstændige medier. JP/Politikens Hus står for størstedelen af reduktionen i antal årsværk med en nedgang på 465 årsværk i perioden.

Tabel 7: Antal ansatte fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

4.5 Virksomhedernes egenkapital

Virksomhedernes egenkapital er overordnet udtryk for ejernes egen investering i virksomheden og er selskabets aktiver fratrukket forpligtigelser. Årets resultat overføres til egenkapitalen og kan derfor give et negativt resultat, hvis årets resultat har været negativt.

Overordnet har de medievirksomheder, som er gengivet her, en positiv egenkapital, og der har været en positiv udvikling i forhold til egenkapitalens størrelse.

Tabel 8: Virksomhedernes egenkapital i tusinde kroner 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

4.6 Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er udtryk for virksomhedens mulighed for at imødegå tab og viser den andel af den enkelte virksomheds aktiver, der er egenkapitalfinansieret. Det vil sige, at jo højere soliditetsgrad, desto mindre risiko for långiver. En faldende soliditetsgrad betyder, at en større del af de samlede aktiver finansieres af fremmedkapital, der skal forrentes, hvilket påvirker virksomhedernes rentabilitet.

Soliditetsgraden beregnes som: Egenkapital x 100 / Samlede aktiver

De fleste større medievirksomheder har i 2012 en soliditet på mindst 33 %, og flere på over 50 %. Enkelte virksomheder som Mandag Morgen og MetroXpress havde dog en negativ soliditetsgrad i 2012.

Tabel 9: Virksomhedernes soliditetsgrad fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

4.7 Virksomhedernes rentabilitet

Virksomhedernes rentabilitet er også interessant, og derfor undersøges ligeledes en række nøgletal for overskuddet. Overskudsgraden, som er angivet nedenfor, er udtryk for den andel, som overskuddet udgør af omsætningen i virksomheden. Børsen har den højeste overskudsgrad med knap 15 % i resultat per krone i 2012. North Media følger herefter med en overskudsgrad på 9,1 % i 2012. Den er dog faldet til knap 6 % i 2013. Fra brancheanalysen og omsætningstabellen ovenfor ved vi, at der har været omsætningsfald i branchen, og overskudsgraderne kan medvirke til at vise, om de enkelte virksomheder har været i stand til at tilpasse driften til omsætningen. Det er tydeligt, at der har været en række udfordringer i branchen, men også at virksomhederne vedvarende tilpasser driften.

Tabel 10: Virksomhedernes overskudsgrad 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

Afkastningsgraden viser forrentningen af den indskudte kapital i virksomheden, det vil sige hvor meget overskud den kapital, der er investeret, genererer. Flere af virksomhederne har haft et negativt resultat i nogle år, men de fleste har et overskud. Jyske Medier og de tidligere blade Horsens Folkeblad A/S og VAF Medier A/S inden de fusionerede til Jyske Medier, Berlingske, MetroXpress og de små nichemedier Avisen.dk og økonomisk ugebrev har haft et negativt afkast i de fire år fra 2008-2012.

Tabel 11: Virksomhedernes afkastningsgrad fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

Egenkapitalens forrentning viser, hvor stor en forrentning ejerne opnår ved deres investering i virksomheden. Det vil sige, kan det betale sig at investere i virksomheden frem for at investere dem andetsteds. Variationen er stor mellem de inkluderede virksomheder fra meget små procentsatser til høje, såvel positive som negative. Altinget har eksempelvis haft en høj forrentning af egenkapitalen i perioden, men det har en række af de andre virksomheder også, eksempelvis JP/Politikens Hus og North Media 2010-2012, men der er også tab som eksempelvis hos Berlingske og Fynske Medier i 2012.

Tabel 12: Virksomhedernes egenkapital forrentning i % fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger, * Regnskabstal for Berlingske Media A/S er koncern rapporterede tal til Mecom Group plc., ** Regnskabstal stammer fra Børsen A/S. Børsen er en del af koncernen Bonnier Ab. *** Regnskabstal for Information A/S fra 2009 er baseret på 6 måneder.

5. Offentligt ejede medieinstitutioner

De offentligt ejede medieinstitutioner omfatter DR, de otte regionale TV 2-virksomheder og TV2/Danmark A/S. Formålet med gennemgangen af en række af deres nøgle- og økonomital er at få belyst den udvikling, som blev vist for perioden 2008 til 2011 i brancheanalysen.

5.1 Virksomhedernes udvikling i omsætningen

Omsætningen er udtryk for virksomhedernes indtægter i regnskabsperioden. For denne mediegruppes vedkomne finansieres de primært ved licens med undtagelse af TV2/Danmark A/S, der er finansieret af en kombination af abonnement og reklame. Tallene i tabellen viser noget om indtægtsændringer i perioden.

De offentligt ejede medieinstitutioner har alle opnået en højere indkomst i løbet af perioden, målt i løbende priser. Siden 2008-2012 er medgruppen samlet set steget med ca. 639 mio. kr. DR har opnået en stigning på 288 mio. kr., svarende til 9 % i forhold til 2008, men som dog alene er en begrænset år til år stigning. TV2/Danmark en stigning på 292 mio. kr., svarende til en stigning på 13 % i forhold til 2008. De regionale tv2-virksomheder, har alle opnået en stigning i perioden.

Tabel 13: Omsætning i tusinde kroner på koncernniveau i løbende priser fra 2008-2013

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder

Tabellen viser den indekserede omsætning for virksomhederne og giver et billede af udviklingen i deres aktivitet. Indekseringen af omsætningen viser, at DR stiger i begrænset omfang, og nærmest følger løn- og prisudviklingen. TV 2/Danmark A/S har oplevet en række hop i omsætning, hvilket bl.a. kan skyldes indførelsen af abonnementsbetaling fra 2012. Samme år fik de regionale TV 2-virksomheder ligeledes deres egen 24-timerskanal til disponering og en mindre ekstrabevilling til arbejdet.

Tabel 14: Indeks af omsætning på koncernniveau i løbende priser fra 2008-2013

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger

Nøgletallet viser udviklingen i, hvor meget hver lønkrone genererer i omsætning. Stigende tal betyder større arbejde eller mindre effektivitet for at opnå samme omsætning. Tallene har generelt været stigende i perioden. Dog med undtagelse af TV2/Lorry som har haft en svagt faldende økonomi.

Tabel 15: Indekseret omsætning per lønkrone 2008-2013

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger

5.2 Virksomhedernes resultat før skat

Tabellen nedenfor viser de offentligt ejede mediers resultatet før skat på koncernniveau. DR havde et resultat før skat på 53,8 mio. kr., mens TV2/Danmark A/S have et resultat før skat på 175 mio. kr. De regionale TV 2-virksomheder er opdelt således, at 5 af dem har et negativt resultat, og de resterende 3 har et positivt resultat i 2012.

Tabel 16: Resultat før skat i tusinde kroner på koncernniveau i løbende priser fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder

Neden for vises resultat før skat indekseret med henblik på at vise, hvor god de enkelte virksomheder er til at tilpasse sig udviklingen. Det vil sige, hvorvidt de er i stand til at opnå et overskud til trods for at deres toplinje ændre sig. Særligt TV 2/Danmark er interessante i denne sammenhæng, da selskabet er kommercielt finansieret.

Tabel 17: Indekseret resultat før skat

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger

5.3 Virksomhedernes års resultat

Årets resultat for de udvalgte virksomheder fremgrå af tabellen nedenfor. Tallene viser, hvorvidt virksomhederne har over eller underskud.

DR har igen opnået positivt resultat, og TV2/Danmark har senest i 2013 haft et overskud på ca. 122 mio. kr.

Tabel 18: Årets resultat i tusinde kroner løbende priser 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder

5.4 Antal ansatte årsværk

Antallet af ansatte er relevant i forhold til en vurdering af, hvordan branchen udvikler sig. Det samlede antal årsværk er faldet med 2 i perioden 2008-2012. Tallet dækker dog over, at TV 2/Danmark har reduceret med 42 årsværk, TV 2/Lorry med 11 årsværk og TV 2/Midt-Vest 9 årsværk, mens DR har øget med 31 i perioden. De andre regionale TV 2-virksomheder har i begrænset omfang øget antallet af årsværk med mellem 3-7 årsværk.

Tabel 19: Antal ansatte fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger

5.5 Virksomhedernes egenkapital

Virksomhedernes egenkapital er overordnet udtryk for ejernes egen investering i virksomheden og er selskabets aktiver fratrukket forpligtigelser. Årets resultat overføres til egenkapitalen og kan derfor give et negativt resultat, hvis årets resultat har været negativt.

Overordnet har de offentligt ejede medievirksomheder opnået en stigende egenkapital, særligt TV2/Danmark.

Virksomhederne viser en positiv egenkapital, og der har været en positiv udvikling i forhold til egenkapitalens størrelse.

Tabel 20: Virksomhedernes egenkapital i tusinde kroner fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder

5.6 Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er udtryk for virksomhedens mulighed for at imødegå tab og viser den andel af den enkelte virksomheds aktiver, der er egenkapitalfinansieret. Det vil sige, at jo højere soliditetsgrad, desto mindre risiko for långiver. En faldende soliditetsgrad betyder, at en større del af de samlede aktiver finansieres af fremmedkapital, der skal forrentes.

De enkelte offentligt ejede medier har en vis variation i forhold til soliditetsgraden.

Tabel 21: Virksomhedernes soliditetsgrad fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger

5.7 Virksomhedernes rentabilitet

Virksomhedernes rentabilitet er også interessant og derfor undersøges ligeledes en række nøgletal for overskuddet. Overskudsgraden, som er angivet nedenfor, er udtryk for den andel, som overskuddet udgør af omsætningen i virksomheden.

Tabel 22: Virksomhedernes overskudsgrad 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger

Afkastningsgraden viser forrentningen af den indskudte kapital i virksomheden, det vil sige hvor meget overskud den kapital, der er investeret, skaber.

Tabel 23: Virksomhedernes afkastningsgrad fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger

Egenkapitalens forrentning viser, hvor stor en forrentning ejerne opnår ved deres investering i virksomheden. Det vil sige, kan det betale sig at investere i virksomheden frem for at investere dem andetsteds.

Tabel 24: Virksomhedernes egenkapital forrentning i % fra 2008-2013 (sorteret alfabetisk)

Kilde: Regnskaber for de respektive virksomheder, egne beregninger

6. Opsummering

De foretagne gennemgange af regnskaberne viser en branche, der har været – og fortsat er – under pres. De fleste af virksomhederne har ikke vendt den omsætningsmæssige nedgang fuldt ud, men størstedelen giver dog driftsmæssige overskud efter 2008-2009.

Udviklingen siden 2008 har været drevet af driftstilpasninger og særligt begrænsninger i antallet af ansatte. Branchen har overordnet set gennemgået en konsolidering, og der har været en del køb og salg af forskellige aktiviteter som har medført dels samarbejde på tværs, dels øget koncentrationen af ejerskab i det regionale mediebillede. Blandet anden har Den Sydvestjydske Venstrepresse købt Berlingske Medias andel af Syddanske Medier, der udgiver JydskeVestkysten og ugeavisen Vesterhavsposten. Dertil kommer de fem ugeaviser Aabenraa Ugeavis, Sønderborg Ugeavis, Haderslev Ugeavis, Bovbladet og Kolding Ugeavis, der ligeledes var ejet af Berlingske Media. Den Sydvestjyske Venstrepresse har dermed opnået samme konsolidering som eksempelvis Nordjyske Medier, Fynske Medier og Sjællandske Medier.

De regionale mediehuse har i det hele taget aktivt søgt nye forretningsmuligheder, hvilket også afspejles i deres erhvervelser af nye aktiviteter, særligt:

  • Nordjyske Medier: Medie købte i 2012 Industry Supple ApS, der driver en række brancheportaler, og Morsø FolkeBlad, samt i slutningen af 2013 købte JSL publications A/S og Jubii A/S)
  • Fynske Medier købte i 2013 AppFactory
  • Sjællandske Medier har også gennem længere tid foretaget fusioner og nyerhvervelser i deres dækningsområde.

Konsolideringstendensen er tydelig for især de lokale ugeaviser og særligt på det regionale område. Berlingske Media har frasolgt og dermed medvirket til konsolideringen på det regionale område, mens JP/Politikens Hus har udvidet virksomhedens samlede aktiviteter.

De trykte mediers nedadgående annonceomsætning og de faldende oplag vil nok medføre et fortsat behov for fokus på indtjening og driftsomkostninger. Dette fokus er til stede i branchen, hvilket indikeres af virksomhedernes fokus på konsolidering og erhvervelse af nye digitale aktiviteter.

Ikke desto mindre opnår virksomhederne fortsat positive resultater i regnskaberne, hvilket tyder på, at branchen har været i stand til at tilpasse driften de nye medievirkelighed, bl.a. ved konsolidering eksempelvis ved fusion eller opkøb af andre virksomheder, så de er bedre i stand til at tage hånd om udviklingen.

De offentligt ejede medier er alle forholdsvis stabile i deres omsætning, som følge af deres finansieringsform. Der har været en vis justering af deres finansiering, som betyder, at de nogenlunde kan følge med løn- og prisudviklingen.

7. Brug af data og resultater

Alle rettigheder til de anvendte data tilhører originalkilderne/dataleverandørerne.

Ved enhver brug af data skal originalkilden (f. eks. Gallup/Index Danmark (og base), Danmarks Statistik (og tabel og statistik (eksempelvis firmastatistikken)), Dansk Oplagskontrol (kontrollerede oplagstal), Branchen ForbrugerElektronik – BFE el. lign.) samt Kulturstyrelsen, Rapportering om mediernes udvikling 2014 oplyses. Videresalg eller anden kommerciel udnyttelse/anvendelse af data er ikke tilladt i nogen form.