Specialrapport på vej
Den mediekompetente borger - Media literacy i en dansk kontekst

Den mediekompetente borger. Media literacy i en dansk kontekst (v/Gitte Bang Stald og Morten Hjelholt/IT-Universitetet i København)

Projektet er et afdækningsstudie, der skal identificere og prioritere de elementer, det er mest relevant at inddrage i en eventuel fremtidig måling af media literacy-niveauet i den danske befolkning.

Det er relevant at have kendskab til dette niveau og afdække eventuelle behov for en indsats på området. Det at kunne forstå og bruge forskellige medier (forstået i bred forstand) og kunne navigere i det digitale medielandskab er afgørende for at kunne fungere kulturelt og socialt og for at være en deltagende og kompetent samfundsborger.

Afdækningsstudiet skal tage udgangspunkt i allerede eksisterende forskning, erfaring, viden og data på området udviklet i nationalt såvel som i EU- og internationalt regi. I projektet gentænkes de begreber, der anvendes i media literacy-sammenhænge f.eks. ”kompetent”, ”kompetencer” og ”literacy”, ligesom studiet skal bidrage med en forståelse af media literacy i praksis.

Formålet med afdækningsstudiet er således at identificere såvel de rette elementer som de rette metoder til at kunne håndtere eventuelt kontinuerlige undersøgelser af et område i konstant, dynamisk bevægelse.

I afdækningsstudiet kombineres eksisterende statistika og kvantitative undersøgelser med nye kvalitative undersøgelser mm. I de kvalitative undersøgelser bliver danskerne og deres medieerfaringer mødt i vidt forskellige kontekster, hvor mediernes potentialer og problemer optræder. Der gennemføres bl.a. interviews med familier fem steder i landet udvalgt efter livssituation, familiemæssig sammensætning, social status og kulturel baggrund.

Afdækningsstudiet har et bredt sigte og afgrænser sig ikke på forhånd fra bestemte målgrupper men favner hele befolkningen. Studiet omfatter de personer, ”det handler om” og omfatter ikke kun forskere, andre videnspersoner og myndighedspersoner.

Projektet gennemføres af IT-Universitetet i København for Kulturstyrelsen/Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark og Medierådet for Børn og Unge.

Konference, video, opsamling

Se video fra konferencen den 11.3.2015 og Storify-opsamling på konference-tweets her