Specialrapport
Danskernes mediebrug 2014 - Hverdag og demokrati

Sammenfatning

Det danske mediemiljø er i stigende grad et multimediemiljø. Specialrapporten ”Danskernes mediebrug 2014 – hverdag og demokrati” behandler mediemiljøet 2014 ud fra brugernes perspektiv: Hvem bruger hvilke medier, og hvordan indgår mediebrugen i hverdagen og demokratiet.

Rapporten præsenterer to indbyrdes forbundne undersøgelser:

For det første fremlægges en bred dokumentation for danskernes mediebrug på tværs af teknologiske platforme med særligt henblik på de forandringer, som internettet og de mobile mediers udbredelse har medført.

For det andet er der gennemført en mere detaljeret og fokuseret analyse af mediebrugens demokratiske perspektiver, der undersøger, i hvilket omfang danskernes brug af mange forskellige medieplatforme udgør en styrke eller måske en udfordring for den offentlighed, som medierne og borgerne tilsammen udgør.

En fællesnævner for de to delundersøgelser er forestillingen om fællesskab i mediebrugen og dermed i de politiske og kulturelle dagsordener, som befolkningen orienterer sig efter og i sidste instans handler ud fra.
Et centralt resultat er, at de traditionelle platforme – tv-apparat, radioapparat og papiraviser – fortsat står for en meget væsentlig andel af mediebrugen, både mht. de enkelte mediers udbredelse og mht. tidsfor-bruget på hvert medie. Rapporten uddyber og nuancerer på baggrund af en multimedieundersøgelse dette overordnede billede i forhold til forskellige demografiske segmenter i befolkningen, ikke mindst anvendelsen af internet og mobile medier blandt henholdsvis yngre og ældre mediebrugere.

Første del af rapporten sammenfattes i en typologi, baseret på de mest almindelige kombinationer af mediebrug på forskellige medieplatforme i forskellige dele af befolkningen: ”mainstreamere”, ”medietraditionalister” og ”mediepluralister”. For den altovervejende del af den danske befolkning udgør dagens mediemiljø en menu, hvor en række forskellige medieformer supplerer og komplementerer hinanden. Også de unge mediebrugere kombinerer i vidt omfang gamle og nye platforme i deres samlede mediebrug.

Rapporten fokuserer også på nyhedsmedierne som demokratisk ressource. På baggrund af analysen af mediebrugens demokratiske perspektiver tyder resultaterne for det første på, at der er en betydelig fællesmængde af forskellige slags nyheder på forskellige platforme. For det andet modtager danske mediebrugere typisk en vifte af nyheder fra en flerhed af medier og platforme. Samtidig er der ganske store forskelle mellem respondenterne indbyrdes i deres viden om nyhedernes indhold – forskelle, som har sammenhæng med såvel mediebrug som demografi, herunder uddannelsesniveau. Trods en udbredt forventning om, at nye platforme får borgerne til i højere grad selv at videreformidle og diskutere nyheder, tyder resultaterne på, at en sådan aktiv brug af nyheder indtil videre er begrænset.