Specialrapport på vej
Borgernes kilder til viden og nyheder samt sammensætning af medierepertoire

Baggrund

Projektet om ”Borgernes kilder til viden og nyheder samt sammensætning af medierepertoire”, udføres af Mindshare A/S for Kulturstyrelsen som en del af styrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.
Projektet igangsættes efter det frivillige udbud, Kulturstyrelsen afholdt ultimo 2014/primo 2015.

Læs mere om udbuddet og find udbudsmaterialet her

Læs mere om Rapportering om mediernes udvikling i Danmark her

Projektbeskrivelse

Undersøgelsen om borgernes kilder til viden og nyheder skal medvirke til at afdække, hvorvidt og hvordan borgerne tilpasser sig den ny medie- og markedsvirkelighed, hvor flere platforme anvendes til at opnå viden og nyheder, og vores nyhedsforbrug ikke nødvendigvis er bestemt af den enkelte borger selv men også i høj grad af de virksomheder, hvis søgealgoritmer påvirker hvilket indhold på nettet, vi overhovedet eksponeres for.

Der skal i projektet blandt andet være fokus på, hvilke faktorer der har betydning for borgernes valg af platforme, enkeltmedier, medierepertoiresammensætning samt eventuelle konsekvenser heraf for vidensniveauet i befolkningen.

Mangfoldigheden i den individuelle medieanvendelse og sammenhængen mellem de forskellige platforme i forhold til borgernes viden om aktuelle forhold fremstår ikke på nuværende tidspunkt nødvendigvis tydeligt. Undersøgelserne har således til formål at forsøge at belyse, om vidensniveau er afhængigt af medierepertoiret eller sociale, kulturelle, demografiske, socioøkonomiske m.v. forhold, samt i hvilket omfang medierepertoiret er en selvstændig faktor.

Formålet er således at få undersøgt sammenhængen mellem vidensniveau og medierepertoire samt hvilke faktorer, der påvirker dette. I undersøgelsen skal ikke blot afdækkes, hvordan befolkningen forbruger mediernes demokratiske indhold, men også hvorfor, og hvad det demokratiske indhold konkurrerer med, når tid – og måske også opmærksomhed – er en knap ressource hos mediebrugerne.

Mediernes demokratiske indhold skal forstås som indhold af særlig betydning for de demokratiske processer, herunder aktuelt nyhedsindhold, debatsider mm. Som pejlemærke betragtes demokratisk desuden som ”den genre, der indeholder virkelighedsbaseret materiale om aktuelle hændelser og forhold, samt den baggrundsinformation og de kommentarer, som forekommer i sammenhæng med disse hændelser og forhold.

Undersøgelsen skal adressere følgende tematikker:

•    Danskernes brug af demokratisk medieindhold i dag, herunder sammensætningen af medierepertoire
•    Baggrund og motivation for brugen af demokratisk medieindhold – hvorfor er adfærden, som den er?
•    Kvalificering af danskernes viden om nyheder og aktualitetsstof

Denne afdækning gør det muligt efterfølgende at beskrive adfærden og motivationen herfor, og koble dette til demografiske og socioøkonomiske profiler og kompetenceniveauer. Resultatet heraf bliver en øget viden om hvordan og hvorfor danskerne bruger nyhedsmedierne, samt hvordan sammenhængen mellem adfærd og kompetencer kan beskrives. Derudover vil det blive muligt at foretage en segmentering på baggrund af adfærd, og på denne måde få overblik over hvilke adfærdsmæssige grupperinger, der findes i Danmark i dag.

Det understreges dog, at det ikke vil være muligt objektivt at svare på, om et givent kompetenceniveau medfører en given adfærd, eller om en given adfærd medfører et givet kompetenceniveau.

Projektets faser

Projektet består af en række faser, der skal bidrage til at afdække de elementer, der er beskrevet oven for.

1.    Kvalitativ afdækning af behov og motiver for nyhedsforbrug
Gennemføres ved hjælp af en række dybdeinterviews, observationer, registreringer mm. Her afdækkes, hvordan borgerne kategoriserer demokratisk indhold i dag, hvilke motiver, der er styrende for deres nyhedsforbrug og hvorfor forskellige kategorier af demokratisk indhold til- og fravælges.

2.    Etablering af et borgerpanel (2.500 respondenter i alderen 15 år og derover)

3.    Afdækning af borgernes adfærd og forbrug af demokratisk medieindhold
Indsamles gennem borgerpanelet.

Udover demografiske og socioøkonomiske baggrundsspørgsmål indsamles viden om hvilke kilder (analoge, digitale, redigerede, sociale osv.), borgerne bruger i konkrete sammenhænge, samt hvor tit og i hvilke situationer, indholdet forbruges

4.    Digital tracking af nyhedsforbruget
I borgerpanelet gennemføres med respondenternes accept i tre måneder en digital tracking af danskernes nyhedsforbrug på digitale medier. Ved hjælp af denne tracking opnås viden om og indsigt i den digitale adfærd. Trackingen giver dermed svar på, hvordan danskerne sammensætter det daglige nyhedsfeed, hvordan de navigerer rundt i medieudbuddet, hvilke sider, de kommer fra, når de forbruger demokratisk indhold, hvor lang tid de bruger, og hvor de går hen, når de går videre til andet indhold.

5.    De demokratiske og nyhedsmæssige kompetencer
I denne fase undersøges de demokratiske og nyhedsmæssige kompetencer: Viden om bl.a. aktuelle emner, der kan kobles til relevansen af emnerne for borgernes liv og hverdag og til involveringsgraden i emnerne. Undersøgelsen gennemføres i borgerpanelet, og resultaterne fra undersøgelsen kan dermed kobles til den øvrige viden, der indsamles i panelet.

Samlet set danner disse undersøgelser og indsamlede data grundlag for en efterfølgende segmentering af danskerne og mulighed for at uddrage relevante konklusioner i forhold til de hovedspørgsmål, det er projektets formål at besvare.