Specialrapport på vej
Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder

Baggrund

Projektet om ”Lokale og regionale medier”, udføres af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole – DMJX – for Kulturstyrelsen som en del af styrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”. Der er tale om et samarbejde mellem DMJX og Kulturstyrelsen, hvor DMJX også deltager i finansieringen af projektet.

Projektet igangsættes efter det frivillige udbud, Kulturstyrelsen afholdt ultimo 2014/primo 2015.

Læs mere om udbuddet og find udbudsmaterialet her

Læs mere om Rapportering om mediernes udvikling i Danmark her

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at give indblik i de lokale og regionale nyhedsmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder anskuet ud fra kvalitetsperspektiver, og i hvordan disse forhold eventuelt påvirkes af mediefusioner, da mediebranchen – herunder ikke mindst lokale og regionale medier – i en længere årrække har været præget af fusioner og opkøb.

Et væsentligt element i projektet er regional- og lokalmediernes rolle i lokalsamfundet som blandt andet oplysende, drivende, talerør eller opslagstavle.

Fokus vil være på borgernes anvendelse af de regionale og lokale medier i deres nyhedspalette og dagligliv – herunder deling på sociale medier og på deres tilfredshed med mediernes evne til at ”løfte opgaven”, og deres krav og forventninger til de lokale og regionale mediers rolle. Begreberne ”indhold”, ”rolle” og ”betydning” står centralt og vedrører relationen mellem medierne og brugerne/borgerne.

Det er et delformål for projektet at adressere kvaliteten af de lokale og regionale medier ud fra en række kvalitetsdimensioner. Kvalitet er et flerdimensionelt begreb, der blandt andet afhænger af, hvis perspektiv der vurderes ud fra, f.eks. indholdsproducentens, mediebrugerens, de deltagende kilders etc.

Projektets faser

Projektet består af en række faser og strækker sig over en længere periode, for at eventuelle fusionseffekter kan slå igennem hos de berørte casemedier Jysk Fynske Medier (fusionen af Syddanske Medier A/S, Jyske Medier A/S og Fynske Medier A/S). Der er som case valgt de geografiske områder Fyn, Sønderjylland og Trekantsområdet, da de både indeholder et bredt spektrum af regional- og lokalmedier og dels kan indeholde effekter af en fusion.

Med henblik på dybere kvalitative og kvantitative analyser af regional- og lokalmediers indhold, rolle og betydning i lokalsamfundet er udvalgt tre casekommuner – Esbjerg, Fredericia og Nordfyn.

1.    Undersøgelse af hvordan nyhedsredaktionerne taler om deres indhold, rolle og betydning i lokalsamfundet
Interne faktorer, redaktionsstrategier og –politik, professionskriterier, eksterne faktorer.

Afdækkes via interviews på nyhedsredaktioner på udvalgte lokale og regionale medier og analyse af policypapers. Her undersøges bl.a., hvordan chefer og journalister begrunder lokal- og regionalmediers organisering og produktion af medieindhold, hvordan de opfatter mediets faktiske og tilstræbte indhold, rolle og betydning og hvordan de positionerer sig i forhold til kvalitets- og demokrati-dimensioner.

Derudover undersøges konkret medierepræsentanternes begrundelse for og forventninger til fusionen af Jysk Fynske Medier.

2.    Undersøgelse af nyhedsmediernes dagsorden, fokus og deres vinkling.
Emner, geografisk fokus, journalistisk indsats og lokal identifikation.

Afdækkes via indholdsanalyse i lokale og regionale medier udvalgt ud fra et tilfældighedsprincip i forhold til dage og uger.

3.    Undersøgelse af brugernes holdninger: Dagsordens- og frameeffekter
Brugernes attituder, tilfredshed, krav og forventninger, adfærd, anvendelse, deltagelse (debat, deling ”likes”).

Afdækkes ved hjælp af fokusgruppeinterviews (konkret i forhold til Jysk Fynske Medier), national survey med en oversampling i fusionsområdet (i aldersgruppen 15 år og derover), og analyse af adfærd på sociale medier (Facebook) – såvel mediernes adfærd på de sociale medier som brugernes samspil med medierne.

I undersøgelserne afdækkes mediebrugernes relation til de lokale og regionale medier – herunder hvilken tiltrækningskraft forskellige typer af indhold i lokal- og regionalmedierne har også set i forhold til mere traditionel nyhedsjournalistik. Hvad betyder pris og tilgængelighed for medieanvendelsen, hvad får borgerne ud af medierne – og hvad vil de gerne have ud af dem? Hvordan taler de om lokal- og regionalmedier og om deres lokalsamfund, og hvad opfatter de som lokalsamfundet?

4.    Måling af fusionseffekter
Måling af eventuelle fusionseffekter på lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning. Her vælges en periode før (konkret foråret 2014) og efter den undersøgte fusions ikrafttræden (konkret foråret 2016, hvor fusionen har været i kraft et år), der gør det muligt at sammenligne mediernes indhold og dækning og dermed vise, hvilke variationer, der med sandsynlighed er fremkaldt af fusionen – såvel tilsigtede som utilsigtede.
De 12 fusionerede medier i Esbjerg, Fredericia og Nordfyn undersøges før og efter, mens 17 ikke-fusionerede medier undersøges efter.

På baggrund af de gennemførte analyser og indsamlede data vil det være muligt at vurdere lokal- og regionalmediernes indhold, rolle og betydning i lokalområder, og hvordan mediefusioner påvirker disse forhold.