Udbud 2016
Frivilligt udbud af forsknings- og udviklingsopgaver

Frivilligt udbud

I forbindelse med "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark" har Slots- og Kulturstyrelsen i et frivilligt haft udbudt en forsknings- og udviklingsopgave under overskriften:

De internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet herunder særligt medievirksomhedernes muligheder for fortsat at finansiere og producere dansk medieindhold

Projektbeskrivelse, udbudsbetingelser mm. fremgår af udbudsmaterialet, der kan findes i dokumentlisten neden for.

Baggrund

I henhold til den gældende medieaftale for 2015-2018 gennemfører Slots- og Kulturstyrelsen (tidligere Kulturstyrelsen) ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”. Der er afsat 2 millioner kr. årligt til dette formål.

Formålet med ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” er at tilvejebringe øget faktuel viden om mediernes udvikling og vilkår samt at offentliggøre denne viden med henblik på at sikre et kvalificeret og fagligt grundlag for en samfundsmæssig debat og eventuelle nye mediepolitiske initiativer. Rapporteringen skal være anvendelsesorienteret og have et bredt fagligt perspektiv med fokus på empiriske undersøgelser af medieudviklingen i forhold til indhold, mediebrug og branchens rammevilkår.

Rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark skal dække de tre hovedtemaer:

•    Medieindhold
•    Mediebrug
•    Mediebranche

Slots- og Kulturstyrelsen offentliggjorde første gang ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”  i maj måned 2014 og anden gang i juni måned 2015.

I de første udgaver af rapporteringen er der etableret en grundstruktur, basisdata og basisviden, der danner grundlag for det videre arbejde. I kommende rapporteringer opdateres og suppleres med nye undersøgelser.

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører og afrapporterer årligt en række systematiske analyser af mediebrugen i Danmark på baggrund af de officielle brancheanerkendte målinger. Herudover er der på baggrund af tidligere udbud igangsat en række større projekter, der er enten allerede er gennemført eller er ved at blive gennemført af eksterne forskere (find Specialrapporter 2014 her og Specialrapporter 2015 her).

Den årlige bevilling på 2 mio. kr. til rapporteringen er med den seneste medieaftale (2015-2018) blev forlænget til og med 2018. Der vil i denne periode løbende blive udbudt projekter til eksterne parter, idet der årligt i gennemsnit er afsat op til 1,5 mio. kr. af det bevilgede beløb til køb af analyser eksternt.

Slots- og Kulturstyrelsen afholdt den 22. september 2015 et åbent informations- og dialogmøde for interesserede medieforskere og andre interessenter, hvor også det eksterne redaktionspanel for "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark" deltog.

Mødet blev afholdt med henblik på dels at informere generelt om, hvorledes udbud af projekter finder sted; dels at få input og forslag til projekter og temaer, det fremadrettet kan være relevant at afdække i "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark".

Slots- og Kulturstyrelsen og det eksterne redaktionspanel har tillige modtaget skriftlige input og forslag til projekter og temaer fra medieforskere, mediebranche m.fl.

Ansøgningsfrist

Sidste frist for indgivelse af tilbud var mandag den 18. april 2016 kl. 12.00.

Der var ved fristens afslutning indkommet to tilbud, der begge var konditionsmæssige.

De to tilbudsgivere var:

  • Mandag Morgen Danmark
  • Zangenberg & company

Hvordan skal der søges

Tilbud skal sendes i elektronisk form til:

Slots- og Kulturstyrelsen
Medier
medieudviklingen@slks.dk

Anfør venligst titlen ”Tilbud” i emnelinjen.

Tilbud bør maksimalt have et omfang af 25 sider eksklusiv bilag.

Al kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk.

Såfremt ingen af de modtagne tilbud vurderes på tilfredsstillende vis at kunne afdække de beskrevne projekter, er Slots- og Kulturstyrelsen ikke forpligtet til at indgå aftale om gennemførelse af projekter.

Spørgsmål og svar

Fristen for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet var fredag den 8. april 2016 kl. 12.00.

Spørgsmålene skal være skriftlige og sendes elektronisk til Slots- og Kulturstyrelsen på e-mail:

medieudviklingen@slks.dk

Anfør venligst titlen ”Spørgsmål til udbudsmaterialet” i emnelinjen.

Spørgsmål, der modtages af Slots- og Kulturstyrelsen inden fredag den 8. april, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. 

Spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser søges besvaret hurtigst muligt i henhold til ovenstående på styrelsens hjemmeside:

www.slks.dk/medieudviklingen

Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter at fristen for at stille spørgsmål er udløbet.

Offentliggørelse af ansøgere og vindere

En oversigt over tilbudsgivere samt af vindere vil blive offentliggjort på hjemmesiden efter hhv. frist for at afgive tilbud samt efter udpegning af eventuelt vindende tilbud.

Det anbefales at læse udbudsmaterialet, der findes i dokumentlisten neden for, grundigt igennem.