Om Rapporteringen 2016

Grundlaget for rapportering om mediernes udvikling i Danmark

Der blev i medieaftalen for 2012-2014 i 2 år afsat 2 millioner kroner årligt til Slots- og Kulturstyrelsen til Rapportering om medieudviklingen i Danmark. I medieaftalen for 2015-2018 er der ligeledes afsat 2 millioner kroner årligt til rapporteringen, der ifølge medieaftalen skal evalueres i 2017.

Formålet med rapporteringen er at tilvejebringe øget faktuel viden om mediernes udvikling og vilkår i Danmark og offentliggøre denne viden.

Det er ønsket, at man derigennem medvirker til at sikre et kvalificeret grundlag for den samfundsmæssige debat og for eventuelle nye mediepolitiske initiativer.

Rapporteringen vil dække hovedtemaerne:

  • Medieindhold
  • Mediebrug
  • Mediebranche

Du kan hente kommissoriet for rapporteringen i linkboksen til højre.

2016 – tredje år

2016 er tredje udgave af ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”. Med rapporteringen i 2014 blev der lagt et fundament og etableret en basisstruktur med en omfattende mængde data for medieforbruget og mediebranchen i Danmark. Denne basis er der blevet arbejdet videre med og udviklet på i 2015 og 2016.

Dataserierne fra rapporteringen i 2014 og 2015 er for en stor dels vedkommende blevet opdateret i 2016-rapporteringen. En række dataserier vil blive opdateret med større intervaller, f.eks. hvert 3. eller 5. år, da udviklingen går så langsomt på disse områder, at det ikke er relevant med årlige opdateringer (det kan f.eks. være tidspunkt på døgnet for tv-sening og radiolytning). Nogle serier er udgået, enten fordi de er blevet afløst af andre mere relevante (dette gælder f.eks. data for samlet internetforbrug på tværs af platforme – et tal det ikke tidligere har været muligt at få), ikke opdateres længere af eksterne leverandører el.lign. eller ikke er skønnet relevante at opdatere mere.

Rapporteringen giver overblik over det danske mediemarked – dog indgår ugeblade og magasiner ikke i rapporteringen.

Rapporteringen er i år opdelt i to hovedrapporteringer:

  • Nærværende rapportering offentliggjort i juni måned 2016
    Denne rapportering består i stor udstrækning af data om medieforbruget baseret på de officielle målinger og tal fra Danmarks Statistik mm. Man kan på undersiderne for tv, radio, aviser/blade osv. finde større uddybende analyser af brugen af de pågældende platforme – både i befolkningen generelt og i forskellige segmenter i befolkningen. Kapitlet om branche og forbrug omfatter en analyse dels af de danske husstandes medierelaterede forbrug, dels af annonceomsætning og udenlandske virksomheders andel af annonceomsætningen rettet mod det danske marked.

  • En rapportering der forventes offentliggjort ultimo 2016
    Denne rapportering vil bestå af en omfattende brancheanalyse med en gennemgang af mediebranchen med delbrancher i forhold til en række økonomiske nøgletal (omsætning, beskæftigelse osv.).

Find mere information om rapporteringen

Ved at folde "vis indhold"-menuen i øverste venstre hjørne ud kan du finde mere information om rapporteringen - det eksterne redaktionspanel, de anvendte dataindsamlingsmetoder, hvordan du må benytte resultaterne og også finde alle de resultater, der er samlet i rapporteringen.

Har du kommentarer, spørgsmål, rettelser, ris eller ros?

Hvis du har kommentarer, spørgsmål, rettelser, ris eller ros til rapportering om mediernes udvikling, vil vi meget gerne høre fra dig.

Du kan sende dine kommentarer til mailadressen:

medieudviklingen@slks.dk