Avis/print 2017

Introduktion

Herunder følger konklusion og hovedresultater for kapitlet Avis/print.

I downloadboksen til højre har du mulighed for at downloade det samlede kapitel Avis/print. I det samlede kapitel kan du læse mere uddybende analyser af udviklingen for trykte dagblade.

Konklusion

I 2015 lykkedes det et flertal af dagbladene at standse et mangeårigt kontinuerligt fald i læsertallet, og en række af dagbladene oplevede en markant læserfremgang. Fremgangen i læsertallene er dog ikke fortsat ind i 2016, hvor størstedelen af dagbladene igen har oplevet et fald i læsertallet.

I 2016 læste lige over 1,9 mio. danskere dagligt et trykt dagblad, svarende til en andel på 39 pct. af danskerne. Et fald på 120.000 læsere fra 2015, hvor andelen af avislæsende danskere var 42 pct. Fra 2014 til 2015 faldt læsertallet til sammenligning med kun 20.000 daglige læsere. Siden 2010, hvor den avislæsende andel af danskere var 59 pct., er der sket et fald i det daglige læsertal på 849.000 læsere.

Fra 2015 til 2016 har de trykte dagblade samlet set mistet 6 pct. af de daglige læsere. Over den længere periode fra 2010 til 2016 har dagbladene samlet set mistet 31 pct. af de daglige læsere.

De landsdækkende dagblade i kategorien ”Omnibus/business” og de regionale dagblade har oplevet den største procentuelle tilbagegang i læsertallet fra 2015 til 2016. Begge dagbladsgrupper har haft en tilbagegang på 7 pct. Fra 2010 til 2016 er ”Omnibus/Business” med et fald på 29 pct. i læsertallet dog den dagbladsgruppe, der relativt set har mistet færrest læsere.

Fra 2015 til 2016 ses hos tabloidaviserne en tilbagegang i læsertallet på 6 pct. For perioden 2010 til 2016 er der med et fald på 54 pct. tale om mere end en halvering af læsertallet for de trykte landsdækkende tabloidaviser. Tabloidaviser er uden sidestykke den dagbladsgruppe, der siden 2010 har mistet flest læsere.

I 2016 læste lige under 2,6 mio. danskere i alderen 12 år og derover ugentligt en lokal ugeavis, svarende til 53 pct. af befolkningen. Et fald fra en andel på 56 pct. i 2015. I 2010 var andelen 69 pct., hvilket svarer til et fald i det gennemsnitlige, ugentlige læsertal på 675.000.

Jo ældre aldersgruppe, jo større andel af aldersgruppen læser dagligt et trykt dagblad. Dækningen er også i 2016 højest blandt danskere på 71 år eller derover med en dækning på 67 pct., mens dækningen er lavest blandt de 12-18-årige med 20 pct.

I perioden 2010 til 2016 ses det største fald i dækningen for de 12-18-årige og de 19-34-årige, hvor dækningen i 2016 kun er omkring halvt så stor, som den var i 2010. For de 35-54-årige er der også tale om et betydeligt fald i dækningen på 43 pct. I perioden er andelen faldet mindst i de ældste aldersgrupper. Dækningen blandt de 55-70-årige er faldet med 23 pct., mens der er tale om et fald på 9 pct. blandt danskerne på 71 år eller derover.

Hovedresultater

1. Trykte dagblades læsertal falder igen

I 2016 falder dagbladenes læsertal igen efter et 2015, hvor dagbladene samlet set holdt status quo.

Gennemsnitligt dagligt læsertal i 1.000

Kilde: Index Danmark/Gallup

2. Dagbladenes dækning mindst blandt unge

Der er en klar sammenhæng mellem læsning af de trykte dagblade og alder. Dækningen falder mest blandt unge.

Dækning i pct. for alle dagblade

Kilde: Index Danmark/Gallup

3. Læsertallet faldet mest for tabloidaviserne

Tabloidaviserne mister fra 2010 til 2016 over halvdelen af læserne, mens de regionale dagblade mister 37 pct.

Læsertal – ændring i pct. 2010-2016

Kilde: Index Danmark/Gallup

4. Flere siger nej tak til gratisaviser

Blandt de 19-34-årige er det hele 34,6 pct., der har et ”Reklamer og gratisaviser nej tak”-skilt på postkassen.

Andel i pct. med ”nej tak” på postkassen

Kilde: Index Danmark/Gallup