Specialrapport
Mediefusioners effekter på lokalmediers strategi og indhold

Resumé

Det er kun gået én vej de seneste mange årtier. Der bliver færre af de selvstændige traditionelle nyhedsmedier. I 1990’erne begyndte dagblade, ugeaviser og lokalradioer at blive samlet i stadig større mediekoncerner, hvilket fik både politikere og forskere til at bekymre sig for journalistikken og nyhedsdækningen (Medieudvalget, 1996). Fusionerne fortsatte – og i 2015 fusionerede flere lokale mediehuse til Jysk Fynske Medier, der dermed blev Danmarks næststørste mediekoncern.

Denne rapport undersøger fusionen Jysk Fynske Medier og konsekvenserne for dækningen af lokalsamfundene for de fusionerede medier. Eftersom fusionen delvist er foregået parallelt med undersøgelsen, giver rapporten et samtidigt indblik i motiver for fusionen og målene med fusionen. Fusionens første faser er realiseret, så rapporten undersøger, om fusionen har betydning for dækningen af tre forskellige lokalområder, der organisatorisk indtager tre forskellige positioner i koncernen Jysk Fynske Medier. Det er Esbjerg, som er et mediecentrum for Syddanske Medier, Fredericia, som er en mellemposition i Jyske Medier, og Nordfyn, som er periferi i Fynske Medier. Rapporten undersøger potentielle effekter af fusionen ved at sammenligne journalistikken med to års mellemrum – før og efter Jysk Fynske‐fusionen i 2015 i fusionens center, semicenter og periferi.

Rapporten undersøger, om fusionen har ændret på, hvor meget lokaljournalisterne i Esbjerg, Fredericia og Nordfyn dækker deres lokalområde, hvilke emner de dækker, hvilken indsats de lægger i de enkelte nyheder, hvor episodiske eller kontekstuelle de gør nyhederne, og om journalisterne har en lokalpatriotisk bias i nyhederne.

Undersøgelsen viser, at Jysk Fynske Medier er resultatet af en horisontal mediefusion, hvor virksomheder med identiske opgaver går sammen. Fusionen har primært været motiveret af synergi, stordriftsfordele og et stærkere kapitalgrundlag. Rationalet bag fusionen er dermed først og fremmest økonomisk, men det komplementeres af et publicistisk rationale, der går ud på at udgive journalistik for at understøtte og udvikle lokalsamfund og demokrati.

Undersøgelsen viser også, at lokaljournalisterne har ændret dækningen af de tre lokalområder fra 2014 til 2016, når det gælder nyhedernes geografiske fokus, emner og favoriseringer. Der er blevet større forskel på, hvordan medierne dækker fusionscentret

Esbjerg og de mere fusionsperifere lokalområder Fredericia og Nordfyn. Den øgede forskel på dækningen af lokalområderne ser ikke ud til at kunne forklares med generelle faktorer som internet, sociale medier eller professionalisering af kilderne, der må formodes at have samme virkning på dækningen af de tre områder. Ud fra vores interview med repræsentanter for Jysk Fynske Medier ser ændringerne i lokaljournalisternes praksis heller ikke ud til at være et udtryk for en bevidst strategi.

Mest nærliggende er det at forstå ændringerne, som forårsaget af fusionen. Den større medieorganisation ser ud til at disponere journalisterne til at ændre dækningen af deres lokalområder.

Rapportens overordnede konklusion er derfor, at forskellen på dækningen af lokalområder bliver større, når de ændrer positioner i forhold til center og periferi som følge af en mediefusion. Center‐periferi‐modellen har været brugt til at forstå forholdet mellem i‐ og ulande eller i Danmark mellem hovedstad og udkant. Center‐periferi‐modellen signalerer en asymmetrisk relation og forskelle i udviklingen af center og periferi. At mindske afstanden mellem center og periferi sker næppe af sig selv. Det kræver en bevidst strategi.

De væsentlige resultater af rapportens to undersøgelsesfelter er:

1. Fusionens baggrund og formål

  • Jysk Fynske Medier er en horisontal fusion, der er karakteriseret ved, at virksomheder, der udfører identiske eller nærtbeslægtede opgaver, går sammen.
  • Rationalet bag fusionen var primært virksomhedsøkonomisk, sekundært publicistisk at udgive journalistik for at understøtte og udvikle lokalsamfund og demokrati.
  • Strategien er en uforandret lokaljournalistisk indsats både kvantitativt og kvalitativt med mulighed for lokale initiativer.

2. Effekten af fusionen på nyhederne

  • Fusionen Jysk Fynske Medier har systematisk øget forskellen på mediernes dækning af fusionscentret Esbjerg og de mere fusionsperifere lokalområder Fredericia og Nordfyn.
  • Mediernes dækning af Esbjerg har i modsætning til dækningen af Fredericia og Nordfyn en relativt større andel af nyheder om lokalområdet, af nyheder med et vitalt informationsindhold, af nyheder med forklarende kontekst og af nyheder med en lokalpatriotisk favorisering. Kun den journalistiske arbejdsindsats er gennemsnitligt blevet mindre i dækningen Esbjerg end af lokalområderne Fredericia og Nordfyn.