Nyheds- og aktualitetsbegrebet
Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst

Baggrund

Projektet om ”Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst” skal udføres af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - DMJX.

Projektet udføres for Slots- og Kulturstyrelsen som en del af styrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

Projektet igangsættes efter det frivillige udbud, Slots- og Kulturstyrelsen afholdt primo 2017.

Læs mere om udbuddet og find udbudsmaterialet her

Læs mere om Rapportering om mediernes udvikling i Danmark her

Projektbeskrivelse

Projektet skal tilvejebringe viden om, hvordan forskellige befolkningsgrupper opfatter og forstår, hvad nyheder og aktualitetsstof er og også om, hvorvidt og hvordan dette måtte have ændret sig i takt med den medieudvikling, der især har taget fart de seneste år – er der f.eks. kommet en større mangfoldighed i opfattelsen og forståelse af, hvad nyheder og aktualitet er i befolkningen?

Ligeledes skal projektet fokusere på, hvilken rolle nyheder og aktualitet, som de nu måtte blive forstået og opfattet i de respektive befolkningsgrupper, spiller for den enkelte borger, dels i forhold til deres opfattelse af og oplevede kontakt med de omgivende ”offentligheder” lokalt og nationalt dels i forhold til deres behov og ønsker for at føle sig kompetente i de sammenhænge, de færdes i. Dette gælder også nyheder og aktualitets rolle i forhold til borgernes eventuelle engagement og deltagelse i politiske og samfundsmæssige forhold, oplevede handlekraft og -evne samt om tilliden til nyheder, aktualitet og det politiske system.

I den sammenhæng skal projektet også beskæftige sig med, hvordan forskellige medietyper – også de, der måske ikke ligger inden for de traditionelle nyheds- og aktualitetsgenrer – fungerer som ressourcer for borgernes muligheder for at ”følge med”.