Udbud 2017
Frivilligt udbud af forsknings- og udviklingsopgaver

Frivilligt udbud

I forbindelse med "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark" udbyder Slots- og Kulturstyrelsen løbende opgaver i frivillige udbud af forsknings- og udviklingsopgaver.

Udbuddene vil blive offentliggjort på Udbudsportalen og på siden her.

Der er i øjeblikket ikke nogen aktuelle udbud.

Baggrund

I henhold til den gældende medieaftale for 2015-2018 gennemfører Slots- og Kulturstyrelsen (tidligere Kulturstyrelsen) ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”. Der er afsat 2 millioner kr. årligt til dette formål.

Formålet med ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” er at tilvejebringe øget faktuel viden om mediernes udvikling og vilkår samt at offentliggøre denne viden med henblik på at sikre et kvalificeret og fagligt grundlag for en samfundsmæssig debat og eventuelle nye mediepolitiske initiativer. Rapporteringen skal være anvendelsesorienteret og have et bredt fagligt perspektiv med fokus på empiriske undersøgelser af medieudviklingen i forhold til indhold, mediebrug og branchens rammevilkår.

”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” skal dække de tre hovedtemaer:

  • Medieindhold
  • Mediebrug
  • Mediebranche

Slots- og Kulturstyrelsen offentliggjorde første gang ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” i maj måned 2014 og har efterfølgende offentliggjort en årlig basisrapportering i juni 2015 og juni 2016 samt derudover løbende en række større specialrapporter.

Der er med den faste årlige basisrapportering etableret en grundstruktur med basisdata og basisviden, der danner grundlag for det videre arbejde. I kommende rapporteringer opdateres og suppleres med nye undersøgelser.

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører og afrapporterer således årligt en række systematiske analyser af mediebrugen og medieudviklingen i Danmark på baggrund af de officielle brancheanerkendte målinger. Herudover er der på baggrund af tidligere udbud igangsat en række større projekter, der enten allerede er gennemført eller er ved at blive gennemført af eksterne forskere, ligesom styrelsen også udarbejder større enkeltstående rapporter. Dertil kommer kortere nyhedsbreve.