INTERNETTRAFIK 2018

Introduktion

Kapitlet Internettrafik er struktureret på følgende måde:

 • Hovedresultater og konklusion
  Præsentation af hovedresultaterne med oversigtsgrafikker.

 • Trafikken på nyhedssites
  Herunder brugsforskelle på tværs af alder, køn, uddannelse og geografi.

 • Trafikken på de digitale platforme mobil, PC og tablet

 • Metode

 • Brug af resultater

Analysen af trafikken på de digitale platforme og udvalgte nyhedssites er baseret på Dansk Online Index (DOI).

DOI er den officielle måling af danskernes brug af internettet via desktop, mobil og tablet og giver både et billede af den samlede danske internettrafik og et indblik i danskernes brug af udvalgte internetsider i Danmark. Kantar Gallup leverer Dansk Online Index på vegne af Danske Medier Research. 

Tallene fra Dansk Online Index suppleres med andre kilder, eksempelvis Eurostat, Nordicom og andre af Rapportering om mediernes udvikling i Danmarks analyser, hvor relevant.

Kapitlet veksler mellem forskellige tidsintervaller vedrørende internettrafikken. Fx opgøres sidevisninger og besøg ud fra månedsbasis, mens dækningen for forskellige grupperinger af nyhedssites opgøres ud fra den ugentlige dækning.

Der veksles mellem tidsintervallerne på grund af to forhold: Dels er visse data, fx sidevisninger, kun tilgængelige på månedsbasis, og dels tilstræbes det at beskrive dækningen ud fra relevante tidsintervaller ud fra den måde og hyppighed, mediet forbruges på; herunder også under hensynstagen til, at der i de fleste grupperinger af sites i analysen, indgår sites med i udgangspunktet forskelligartede brugsintervaller (eksempelvis nyhedssites tilknyttet lokale ugeaviser i forhold til dagblade).

Hovedresultater og konklusion

Kapitlet beskriver danskernes brug af nyhedssites og hvilke platforme (mobil, PC og tablet) der benyttes til at tilgå siderne; både hvad angår nyhedssites og internet-sites generelt. Blandt andet belyses: 

 • Trafikken på de digitale nyhedssites: Trafikken beskrives både samlet og specifikt for de største af de målte sites ud fra dækning, brugere, besøg og sidevisninger.
      
 • Brugerne af de digitale nyhedssites: Forskelle ud fra alder, køn, uddannelse og geografi beskrives.

 • Hvilke platforme danskerne bruger til at tilgå internet-sites: Herunder den gradvise bevægelse fra PC over mod de mobile platforme – især mobilen.

Udviklingen i den samlede internettrafik på de målte sites følger i 2017 helt overordnet to spor: Først og fremmest besøger flere af de danske internetbrugere de målte nyhedssites, men der er samtidig stor variation i de enkelte sites brug og udvikling. Derudover sker brugen af de målte sites i stigende grad på mobilen.   

I det følgende gennemgås kapitlets væsentligste hovedkonklusioner enkeltvis.

Flere danske internetbrugere besøger de målte nyhedssites. Der er især fremgang blandt de regionale og lokale nyhedssites

Ugentlig dækning – nyhedssitegrupperinger (i %)

Kilde: Dansk Online Index/Kantar Gallup. Univers: Danske internetbrugere i alderen 7 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • 70 % af de danske internetbrugere besøgte i 2017 et af de målte nyhedssites i løbet af en uge. Det er en stigning på 2 procentpoint fra 2016.

 • Især de regionale og lokale nyhedssites har fremgang og øgede den ugentlige dækning med 4 procentpoint til 24 % i 2017.

Flere af de store regionale og lokale nyhedssites går væsentligt frem – således øgede stiften.dk, nordjyske.dk, jv.dk og sn.dk alle antallet af ugentlige brugere med 30 % eller mere i 2017. Målt på månedlige brugere øgede også fyens.dk niveauet med 30 %, hvilket samlet set betyder, at de fem største regionale sites havde markant fremgang. 

Dermed stiger de også væsentlig mere end flere af de andre store nyhedssites, herunder business.dk, bt.dk, tv2.dk, dr.dk og b.dk.

Samlet set oplever 16 ud af de 20 største målte sites vækst i antallet af både ugentlige og månedlige brugere i 2017.

Der er stor forskel på, hvor tilbøjelige de yngste internetbrugere er til at besøge forskellige typer nyhedssites – især de regionale og lokale

Ugentlig brugeraffinitet i 2017 (indeks 100 svarer til gennemsnittet for internetbrugere på 7 år og derover)

Kilde: Dansk Online Index/Kantar Gallup. Univers: Danske internetbrugere i alderen 7 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • De 7-18-årige er væsentligt mindre tilbøjelige end den gennemsnitlige internetbruger til at besøge nyhedssites generelt (indeks 74) og i særdeleshed de Regionale og lokale (indeks 52).

 • De 55-70-årige er omvendt væsentligt mere tilbøjelige (indeks 118) til at besøge de regionale og lokale nyhedssites end andre aldersgrupper.

Regionale og lokale nyhedssites har samtidig den højeste ugentlige dækning blandt personer med en erhvervsuddannelse. Det står i kontrast til Landsdækkende dagblades nyhedssites og Erhvervs- og branchenyhedssites, der i stedet har den højeste dækning blandt personer med en højere uddannelse.

Forskellige nyhedssites, forskellige platforme – der er stor forskel på, hvilken platform danskerne bruger til at tilgå forskellige nyhedssites

Andel af sidevisninger i 2017 (i %)

Kilde: Dansk Online Index/Kantar Gallup. Univers: Danske internetbrugere i alderen 7 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Nyhedssitet mx.dk får eksempelvis 73 % af sidevisningerne fra platformen Mobil men kun 8 % fra tablet.

 • Omvendt får sites som avisen.dk, fyens.dk og dr.dk væsentlig lavere andele af sidevisningerne fra Mobil.

Også når der måles på platformene Mobil, PC og Tablet, er der store forskelle på, hvor stor en andel af de månedlige brugere, der tilgår de forskellige nyhedssites fra hvilken platform.

Eksempelvis har et site som kristeligt-dagblad.dk i 2017 en ligelig andel på 52 % af brugerne, der tilgår sitet fra henholdsvis Mobil og PC på månedsbasis, mens brugerne af berlingske.dk fordeler sig med 73 % på Mobil mod 45 % fra PC. Bemærk at tallene ikke summerer, da én enkelt bruger godt kan tilgå et site fra flere platforme i løbet af måleperioden.

Dagbladenes nyhedssites når typisk bredere ud geografisk end printudgaverne

Geografisk fordeling i % af daglige læsere af nyhedssites og printaviser for mediegruppe med hovedstadsprofil*)

Kilde: Dansk Online Index/Kantar Gallup. Univers: Danske internetbrugere i alderen 7 år og derover. *) Medierne er Berlingske, Information og Weekendavisen, der alle har mindst 50 % af deres print-læsere i Region Hovedstaden. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Også når der måles ud fra alder, er der stor forskel på brugerprofilen for henholdsvis trykte aviser og deres tilsvarende nyhedssites.

 • Den største forskel ses i forhold til de 71-årige og derover, der kun udgør 11 % af de daglige brugere af de landsdækkende dagblades nyhedssites mod næsten dobbelt så meget, 21 %, på print.

Antallet af sidevisninger på mobilen for alle de målte sites nærmer sig niveauet for PC’en

Månedlige sidevisninger pr. platform (alle målte sites, mio.)

Kilde: Dansk Online Index/Kantar Gallup. Univers: Danske internetbrugere i alderen 7 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Fra sommeren 2016 og frem har antallet af sidevisninger på mobilen for alle de målte sites ligget tæt på antallet på PC. Hen over sommeren er mobil periodevis højere.
   
 • Antallet af tablet-sidevisninger er derimod svagt faldende. Mobiltelefonen er dermed i stigende grad den foretrukne mobile platform.

Det er dog stadig på PC’en, at danskerne har de fleste sidevisninger, om end forskellen mellem PC og Mobil nærmest blev udlignet i 2017: Således kom 42 % (2016: 45 %) af alle sidevisningerne på de målte sites fra PC’en mod 40 % (2016: 36 %) fra Mobilen. Samlet set genererer de to mobile platforme, Mobil og Tablet, dog flere sidevisninger tilsammen end PC’en.

Mobilen er den platform, flest benytter til at tilgå sites på internettet

Gennemsnitslig månedlig dækning (alle målte sites, i %)

Kilde: Dansk Online Index/Kantar Gallup. Univers: Danske internetbrugere i alderen 7 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Den månedlige dækning for platformen Mobil blandt alle de målte sites i Dansk Online Index stiger til 84 % i 2017.

 • Den er nu 14 procentpoint højere end PC for alle de målte sites i Dansk Online Index. 

Det er primært et fald på 3 procentpoint i den gennemsnitslige månedlige dækning for PC, der er årsagen til den større forskel mellem de to platforme. Tablet-dækningen falder ligeledes - fra 49 % til 45 %. Også når der måles på den gennemsnitlige daglige dækning er Mobil den platform, flest benytter.