Mediebranchens omsætning og beskæftigelse

Introduktion

Denne analyse giver et samlet overblik over størrelsesforholdene og udviklingen i omsætningen og beskæftigelsen i den samlede danske mediebranche fra 2016 til 2017. Endvidere belyser analysen ejerforhold og koncentrationstendenser ved at opgøre branchens virksomheder ud fra eksempelvis deres tilhørsforhold under store danske eller udenlandske koncerner.

I analysen indgår alene virksomheder, som primært beskæftiger sig med indholdsproduktion, tilrettelæggelse af en programflade eller bearbejdning af andres input (virksomhederne kaldes i analysen ”indholdsbaserede”). Den relaterede infrastruktur (fx trykkerier) eller forhandlerled indgår dermed ikke. Kun omsætning og beskæftigelse registreret i dansk registrerede virksomheder, herunder også deres salg til udlandet, indgår – dermed er dansk registrerede virksomheders udenlandske datterselskabers omsætning ikke en del af analysen.  

Mediebranchen opdeles i analysen i otte hovedbrancher: 

 • Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier
 • Tv og streaming
 • Forlag
 • Magasiner og ugeblade
 • Filmproducenter
 • Tv-producenter
 • Radio
 • Pladeselskaber 

Enkelte hovedbrancher opdeles yderligere relevante steder. Eksempelvis inddeles virksomheder i hovedbranchen Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier i otte delbrancher, samt ud fra deres primære redaktionelle fokus (regional/lokal overfor national) og platform (digital overfor ikke-digital).

Analysens population – bestående af 1.079 virksomheder – er baseret på Slots- og Kulturstyrelsens anvendelse af 21 forskellige kilder og registre. På baggrund af denne population er data tilvejebragt fra fem forskellige registre hos Danmarks Statistik, herunder især statistikken ’Firmaernes køb og salg’ (”momsstatistikken”), der viser virksomhedernes omsætning.

Det er første gang, denne fremgangsmåde anvendes i sin helhed til at belyse den danske mediebranche. Analysen skal derfor ses som et udviklingsprojekt, hvor det forventes, at særligt den bagvedliggende population over tid kan både forbedres og udvides; herunder også med yderligere hoved- og delbrancher samt inddelinger heraf.

For at understøtte eventuelle input fra relevante bidragsydere er analysens metode beskrevet forholdsvis udførligt i rapporten, ligesom den samlede population er offentliggjort (bilag 1).

Analysens struktur:

 • Hovedbrancher: Beskriver udviklingen i omsætningen og beskæftigelsen i den samlede mediebranche samt i hovedbrancherne.
 • Ejerskabskoncentration: Belyser ejerskabskoncentration i branchen ud fra fem inddelinger af virksomheder, fx ejerskab under store danske koncerner eller udenlandske koncerner.
 • Beskæftigelse i detaljen: Beskriver branchens beskæftigelse ud fra de ansattes geografi og herkomst og viser, hvor mange journalistuddannede der er i hovedbrancherne.
 • Delbrancher: Opdeler hovedbrancherne Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier, Tv og streaming og Radio i yderligere inddelinger. 

Hovedresultater og konklusion

Både mediebranchens omsætning og beskæftigelse gik tilbage i 2017

Omsætning (mio. kr.) og årsværk (antal)

Mediebranchens omsætning og årsværk

Kilde: Danmarks Statistik på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens population. Univers: 1.079 indholdsbaserede og dansk registrerede virksomheder i mediebranchen.

 • Mediebranchens (her defineret ved analysens 1.079 indholdsbaserede virksomheder) samlede omsætning gik tilbage med 2,7 %, svarende til 803 mio. kr.
 • Beskæftigelsen faldt med 1,8 %, svarende til 337 årsværk, lidt mindre end omsætningen. 
 • Den negative udvikling i virksomhedernes omsætning og beskæftigelse skal ses i lyset af en ellers generel vækst i økonomien, BNP, på 2,3 % i 2017.

Udviklingen var dog ikke ens på tværs af hovedbrancherne

Udvikling i omsætning efter hovedbranche (mio. kr.)

Omsætning efter hovedbranche

Kilde: Danmarks Statistik på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens population. Univers: 1.079 indholdsbaserede og dansk registrerede virksomheder i mediebranchen.

 • Målt i kroner gik omsætningen især tilbage i 2017 i hovedbrancherne Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier (525 mio. kr.) og Tv og streaming (490 mio. kr.)
 • Flere, særligt mindre, hovedbrancher havde dog også fremgang i 2017. 

I hovedbranchen Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier var det især dagbladene og lokalaviserne som gik tilbage, hvilket afspejler et generelt faldende forbrug på disse medier. Derimod vedrører en del af faldet for Tv og streaming, at dele af forbruget rykker til internationale aktører, fx Netflix, som ikke indgår i statistikken, da de ikke er registreret i Danmark.     

De udenlandske og store danske koncerners omsætning udgør den klart største andel af mediebranchens samlede omsætning

Omsætning (mio. kr.) og andel (i %) efter virksomhedstype med bestemmende indflydelse (ejerskab), 2017

Virksomhedstypers omsætning og andel

Kilde: Danmarks Statistik på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens population. Univers: 1.079 indholdsbaserede og dansk registrerede virksomheder i mediebranchen.

 • Kommercielle virksomheder ejet af store (med en omsætning i alt over 1 mia. kr.) og mellemstore (med en omsætning i alt mellem 0,4-1 mia. kr.) danske koncerner og udenlandske koncerner udgjorde i alt 68 % af mediebranchens omsætning i 2017.

At virksomheder ejet af kommercielle store og mellemstore danske koncerner og udenlandske koncerner stod for 68 % af omsætningen skal ses i forhold til, at denne type virksomheder kun udgjorde 11 % af det samlede antal aktive virksomheder i analysen.

Der er stor forskel på graden af udenlandsk ejerskab i hovedbrancherne

Omsætningen i hovedbrancher fordelt efter dansk og udenlandsk bestemmende indflydelse i 2017, andel i %

Andel af omsætning efter dansk og udenlandsk bestemmende indflydelse

Kilde: Danmarks Statistik på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens population. Univers: 1.079 indholdsbaserede og dansk registrerede virksomheder i mediebranchen.

 • Særligt i de relativt set små hovedbrancher Pladeselskaber, Tv-producenter og Radio er en stor andel af omsætningen under udenlandske koncerners bestemmende indflydelse.
 • Omvendt er andelen af omsætning under udenlandske koncerners bestemmende indflydelse forholdsvis lav blandt Filmproducenter, Forlag og Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier.

Målt på omsætning i kroner er det derimod Tv og streaming (2.915 mio. kr. under udenlandske koncerner) samt Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier (1.926 mio. kr.), hvor omsætningen under udenlandske koncerner er størst.

Hovedparten af de ansatte i mediebranchen bor i København

Årsværk i mediebranchen i alt efter bopæl, antal, 2017

Bopæl for mediebranchens årsværk

Kilde: Danmarks Statistik på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens population. Univers: 1.079 indholdsbaserede og dansk registrerede virksomheder i mediebranchen.

 • Af branchens 18.589 årsværk i 2017 havde 7.991 bopæl i landsdelen Byen København (kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør).
 • I alt 59 % af årsværkene havde bopæl i enten Byen København, Københavns omegn eller Nordsjælland (svarende til Region Hovedstaden uden Bornholm) i 2017.

Imidlertid er der meget stor forskel på, hvor stor en andel af årsværkene i de forskellige hovedbrancher, der har bopæl i de tre landsdele Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland (Region Hovedstaden). Den laveste andel (41 %) findes blandt Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier mens den højeste (86 %) er blandt Magasiner og ugeblade. 

Ansatte med udenlandsk herkomst udgør en relativt set lille del af mediebranchens beskæftigelse 

Årsværk efter herkomst, andel af årsværk, 2017

Årsværk efter herkomst

Kilde: Danmarks Statistik på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens population. Univers: 1.079 indholdsbaserede og dansk registrerede virksomheder i mediebranchen.

 • 5 % af de ansatte i mediebranchen (opgjort i årsværk) var af udenlandsk herkomst i 2017 (indvandrere fra vestlige og ikke-vestlige lande samt deres efterkommere). 
 • Til sammenligning udgør ansatte med udenlandsk herkomst gennemsnitligt 11 % af hele den danske beskæftigelse.

De højeste andele af årsværk med udenlandsk herkomst var at finde i hovedbrancherne Film- og tv-producenter (7 %) og Skrevne nyheds- og aktualitetsmedier (6 %). De laveste andele var blandt Radio (2 %) samt Magasiner og ugeblade og Tv og streaming (begge 4 %).

De regionale/lokale udgivere står for en større andel af de skrevne nyheds- og aktualitetsmediers omsætning end de nationale udgivere gør

Omsætning (mio. kr.) efter redaktionelt fokus for skrevne nyheds- og aktualitetsmedier

Omsætning efter redaktionelt fokus

Kilde: Danmarks Statistik på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens population. Univers: 1.079 indholdsbaserede og dansk registrerede virksomheder i mediebranchen.

 • Virksomheder der primært udgiver regionale/lokale skrevne nyheds- og aktualitetsmedier omsatte i 2017 for 4.634 mio. kr.
 • Det er 421 mio. kr. mere end virksomheder der primært udgiver nationale skrevne nyheds- og aktualitetsmedier. De omsatte i 2017 for 4.213 mio. kr.

Blandt de regionalt/lokalt orienterede virksomheder er Jysk Fynske Medier den absolut største. Herefter følger Nordjyske Medier, Sjællandske Medier, Politikens Lokalaviser samt en længere række mindre dagblads- og lokalavisvirksomheder, herunder også digitale lokalaviser. 

Virksomheder, der alene udgiver digitale skrevne nyheds- og aktualitetsmedier, fylder endnu kun lidt i mediebranchens omsætning

Omsætning (mio. kr.) efter digital/ikke-digital fokus for skrevne nyheds- og aktualitetsmedier

Omsætning efter platform

Kilde: Danmarks Statistik på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens population. Univers: 1.079 indholdsbaserede og dansk registrerede virksomheder i mediebranchen.

 • Virksomheder, der alene udgiver digitale skrevne nyheds- og aktualitetsmedier, omsatte i 2017 for forholdsvis begrænsede 177 mio. kr.
 • Det er imidlertid 2 mio. kr. mere end i 2016 i en hovedbranche, hvor der overordnet set er tilbagegang.

Virksomheder, der alene udgiver digitale skrevne nyheds- og aktualitetsmedier, er typisk forholdsvis nyetablerede og tæller fx Altinget, Watch-medierne, Zetland og Føljeton. De har typisk en lavere omsætning pr. årsværk (0,6 mio. kr.) end resten af hovedbranchen (1,2 mio. kr.).