Kort nyt
Podcast

Der er store forskelle i danskernes podcastbrug

25 % af de danske internetbrugere (15-75 år) lyttede til podcast minimum ugentligt i 2019. Det er 11 procentpoint flere end i 2018 (en del af udviklingen kan dog muligvis henføres til ændrede svarkategorier i den bagvedliggende undersøgelsei).

Figur 1: Andel af de 15-75-årige internetbrugere, der lytter til podcast, fordelt efter lyttefrekvensi, i %, 2017-2019

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2017, 2018 og 2019. Univers: Danske internetbrugere  i alderen 15-75 år.

Ligeledes er der en stigning i den andel af de danske internetbrugere (15-75 år), der generelt har lyttet til podcast; i 2017 var det 41 %, i 2018 44 % og i 2019 49 %. Dermed er 8 procentpoint flere begyndt at lytte til podcast på to år.

Stigningen i andelen af podcastlyttere skal ses i lyset af et stadig stigende, og ofte gratis, udbud af podcasts fra både etablerede og nye aktører i mediebranchen. De danske og udenlandske podcastudbydere kan opsummeres i følgende kategorier:

  • Traditionelle radiostationer, der stiller deres radioprogrammer til rådighed som podcast: Fx DR, Radio24syv og Bauer Media i Danmark samt fx WBEZ (This American Life, Serial) og BBC i udlandet.
  • Virksomheder og personer, der primært udgiver podcasts: I Danmark Fx Mørkeland, Mediano og Her går det godt. Senest er Podimo, som samler podcasts i abonnementsform, kommet til. I udlandet fx Wondery (Doctor Death m.m.).
  • Andre medievirksomheder: Flere dagblade, og netmedier som fx Zetland, udgiver podcasts. Ofte er der tale om versioneringer af eksisterende indhold. Også blandt andet tv- og magasinvirksomheder udgiver podcasts. Fra udlandet er New York Times podcast The Daily en af de mest lyttede.
  • Ikke medievirksomheder: En del virksomheder og organisationer udgiver podcasts ved siden af andre aktivitieter; fx Koda og Folkekirken.

Podcastlytning er fortsat mest udbredt blandt de unge, hvor henholdsvis 43 % og 44 % af de 15-24-årige og 25-34-årige internetbrugere lytter til podcast minimum ugentligt (Tabel 1). Det er også i de yngste aldersgrupper, at flest lytter dagligt; fx er der 13 % af de 25-34-årige, der lytter dagligt, mod 6 % i den samlede befolkning. Imidlertid begynder også flere og flere i de ældre aldersgrupper at lytte til podcast. Således var der i 2019 16 % af de 45-64-årige og 9 % af de 65-75 årige, der lyttede til podcast minimum ugentligt. 

Tabel 1: Andel af de 15-75-årige internetbrugere, der lytter til podcast, fordelt efter lyttefrekvensi, i %, 2017-2019

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2017, 2018 og 2019. Univers: Danske internetbrugere i alderen 15-75 år.

Blandt dem, der lytter til podcast minimum ugentligt, er det gennemsnitslige ugentlige tidsforbrug på 2 timer og 18 minutter. Både de 15-24-årige og 35-44-årige lytter til podcast væsentligt længere tid end de 25-34-årige. En del af årsagen kan være, at nogle i aldersgruppen har svært ved at finde tiden til at lytte i en hverdag med fuldtidsarbejde og småbørn. Ligeså er en hverdag, hvor mange har fuldtidsarbejde, formentlig medvirkende til, at de 45-64-åriges lyttetid er lavere end i aldersgruppen 65-75 år, hvor færre arbejder.

I forhold til den tid brugere af andre medietyper bruger på de pågældende medier gælder, at tidsforbruget på podcast er mindre end tidsforbruget på andre audiovisuelle medier; især traditionelt tv samt streaming af tv, serier og film. 

Figur 2: Ugentligt tidsforbrug blandt de danske 15-75-årige internetbrugere, der bruger medietypen minimum ugentligt, i timer, 2019

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2019. Univers: Danske internetbrugere i alderen 15-75 år.

Der er forholdsvis stor forskel på, hvor stor en andel, der lytter til podcast på tværs af forskellige uddannelseskategorier. Når der alene ses på internetbrugere i alderen 30 år og derover (de fleste har færdiggjort deres uddannelse i den alder) gælder således, at 29 % af dem med en lang videregående uddannelse lytter til podcast minimum ugentligt i 2019. Det er en væsentligt større andel end især andelen på 11 % blandt dem med en erhvervsuddannelse. 

Figur 3: Andel der lytter til podcast minumum ugentligt i alderen 30 år og derover, i %, 2019

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2019. Univers: Danske internetbrugere  i alderen 15-75 år.

Ugentlige podcastbrugeres valg af indhold

De ovenstående afsnit om podcastudviklingen er baseret på den del af befolkningen, der bruger internettet. I det følgende snævres der yderligere ind, således at der alene måles på den del af befolkningen, der reelt ér podcastlyttere (den andel af de 15-75-årige internetbrugere, der lytter til podcasts minimum ugentligt jf. Figur 1). Afsnittene ser nærmere på podcastbrugernes foretrukne udbydere, samt hvilke indholdskategorier, de lytter til.

Med 57 % er der i 2019 flest ugentlige brugere i alderen 15-75 år, der angiver, at de inden for de seneste syv dage har lyttet til podcasts fra DR.

44 % af de ugentlige brugere lytter til podcasts i den brede kategori ”Danske podcasts fra andre end DR og Radio24syv”. Det kan eksempelvis være podcasts fra B.T. og Politiken, men også mindre udbydere som Mørkeland, Her går det godt, Mediano og Third Ear. Herefter følger podcasts fra Radio24syv, som 35 % af de ugentlige podcastbrugere lytter til samt udenlandske podcasts, som ligeledes når 35 %.

Det er især de unge, der lytter til udenlandske podcasts. Således er der i 2019 42 % af de ugentlige podcastbrugerne i aldersgruppen 15-34 år mod 27 % i aldersgruppen 35 år og derover, der angiver, at de har lyttet til udenlandske podcasts inden for de seneste syv dage.

Derimod er de 15-34-årige mindre tilbøjelige til at lytte til podcasts fra både DR og Radio24syv end dem i aldersgruppen 35 år og derover. Således er der 45 % af de ugentlige podcastbrugere i aldersgruppen 15-34 år, der angiver, at de har lyttet til podcasts fra DR de seneste syv dage mod 70 % blandt dem i aldersgruppen 35 år og derover. De tilsvarende tal for Radio24syv er 29 % blandt de 15-34-årige og 42 % blandt dem i alderesgruppen 35 år og derover.   

Figur 4: Andel af ugentlige podcastbrugere, der angiver, at de ”de seneste syv dage” har lyttet til podcasts fra fire kategorier af udbydere, i %, 2019

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2019. Univers: Danske internetbrugere i alderen 15-75 år.

Billedet er et andet, når der ses på, hvor lang brugere af de forskellige udbyderes podcasts lytter til dem. Her er den gennemsnitslige ugentlige lyttetid med 58 minutter højest på udenlandske podcasts efterfulgt af danske podcasts fra andre end DR og Radio24syv. Tidsforbruget blandt brugerne er lavest på de podcasts, der kommer fra Radio24syv. Disse tal skal dog ses i lyset af, at lyttetiden er afhængig af udsendelsernes typiske programlængde; længere programmer vil således medføre et højere, gennemsnitsligt tidsforbrug.

Figur 5: Brugere af forskellige udbyderes podcast gennemsnitslige tidsforbrug på dem ”de seneste syv dage”, ugentlige podcastbrugere, i minutter, 2019

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2019. Univers: Danske internetbrugere i alderen 15-75 år.

Podcastmediet rummer et meget stort og forskelligartet udbud, herunder fra både danske og udenlandske udbydere. Derfor skal en kategorisering af forskellige emner og indholdstyper ud fra forudbestemte kategorier primært betragtes som indikativ.  

Figur 6 viser, hvor stor en andel af de ugentlige podcastbrugere der lytter til de forskellige programtyper minimum ugentligt. Ud fra denne opgørelse er emnet ”Debat”, der i den bagvedliggende undersøgelses spørgsmålsformulering blandt andet rummer Mads & Monopolets podcast, overordnet set det emne, som flest (31 %) ugentlige podcastbrugere lytter til minimum ugentligt. Herefter følger ”Nyheder og politik” (26 %), ”Samfundet” (23 %), ”Komedie” (22 %) og ”Dokumentar” (17 %).

Herudover er det bemærkelsesværdigt, at emnet ”Musik”, som 12 % af de ugentlige podcastbrugere lytter til, skal findes forholdsvis langt nede af listen. Det er med andre ord ”det talte ord”, som flest lytter til, når de lytter til podcast.

Figur 6: Andel af ugentlige podcastbrugere, der minimum ugentligt lytter til diverse emner via podcast, i %, 2019

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2019. Univers: Danske internetbrugere i alderen 15-75 år.

I 2019 er en række podcastudgivere gået sammen om at etablere Podcastindexet, der ugentligt måler antallet af downloads/streams (se evt. metodeafsnittet for yderligere forklaring)  for podcastudgivelser.

De udgivere, der er med i målingnen pr. oktober 2019, er DR, Radio24syv, Bauer Media, Berlingske Media (inkl. B.T., Berlingske, Weekendavisen og Euroinvestor), Camilla og Kristine (”Mørkeland”) samt IDA.

Dermed indgår udenlandske podcasts samt en række andre udgivere, herunder fx Podimo og Politiken, ikke.

Alligevel giver Podcastindexet en indikation af, hvilke danske podcasts, der er blandt de mest downloadede/streamede. Ud fra perioden uge 21-39 2019, hvor indexet har været aktivt, er det således muligt at vise hvilke 20 podcasts i indexet, der har været de mest downloadede/streamede.

Her er DRs ”Mads & Monopolet” den med afstand mest downloadede/streamede podcast. Herefter følger Radio24syvs ”Den Korte Radioavis”, ”Det, vi taler om” og ”Milionærklubben”.

De mest downloadede/streamede podcasts i Podcastindexet, der ikke er fra radiokanaler, er ”Mørkeland” samt de to B.T.-udgivelser ”Transfervinduet” og ”Emilie Meng Mysteriet”.

Blandt de mest downloadede/streamede podcasts er en række podcasts inden for krimi (”Mørkeland” og B.T.s ”Emilie Meng Mysteriet”), nyheder og politik (DRs ”Orientering” og ”Radioavisen” samt Radio24syvs ”Nyheder”) samt sport (B.T.s ”Transfer-vinduet” og Radio24syvs ”FodboldFM”).   

Figur 7: 20 mest downloadede/streamede podcasts i perioden uge 21-39 2019, samlet antal downloads/streams i mio.

Kilde: Podcastindex, bearbejdning af data ved Slots- og Kulturstyrelsen. Univers: Danske podcastudgivelser fra udgivere i Podcastindex. Udgiverne er DR, Radio24syv, Bauer Media, Berlingske Media (inkl. B.T., Berlingske, Weekendavisen og Euroinvestor), Camilla og Kristine (Mørkeland) og IDA. *11 afsnit, 9. juli – 14. august (onsdage og søndage).

Sted for brug

Hjemmet er der, hvor flest podcastbrugere lytter til podcast. Således angiver 58 % af de ugentlige podcastbrugere hjemmet som det sted, hvor de typisk lytter til podcast.

Herefter følger cykler/går fra A til B (30 %), i bilen (26 %) og i bussen/toget (25 %) som de typiske steder for lytning. 18 % lytter typisk på arbejdet, mens 11 % typisk lytter under træning. Endelig angiver 12 %, at de typisk lytter til podcast et andet sted end de nævnte steder.

På tværs af kategorierne angiver 66 % af de ugentlige podcastbrugere, at de lytter til podcasts uden for hjemmet.

Figur 8: Ugentlige podcastbrugeres typiske sted for podcastlytning, andel i %, 2019

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2019. Univers: Danske internetbrugere i alderen 15-75 år.

Om analysen

Analysen er udarbejdet på baggrund af to kilder:

Kantar Gallups Digital Life-undersøgelser fra 2017, 2018 og 2019: Digital Life er en undersøgelse Kantar Gallup har gennemført siden 2011. Undersøgelserne foretages online blandt et repræsentativt udsnit af danskere i alderen 15-75 år, som bruger internettet. Data for 2019 blev indsamlet i andet kvartal af 2019, og der blev i alt gennemført 2.006 online interviews.

Definitionen af en podcast i undersøgelsen er: ”Når man hører en podcast via en computer, bærbar, tablet eller mobil (podcast er et program i lydformat du har mulighed for at downloade og afspille når det passer dig).” 

Podcastindex: Er en liste over brugen – i form af downloads/streams (hvor der er downloadet eller streamet min. 60 sekunder) – af danske podcastudgivelser baseret på validerede indberetninger fra en række store danske podcastudgivere; herunder DR, Radio24syv, Bauer Media og Berlingske Media. Bemærk at udenlandske podcasts, samt podcasts fra fx Podimo og Politiken, ikke indgår i indexet. 

”Kort Nyt – Podcast” kan med fordel læses i lyset af den generelle udvikling i radiolytningen, der beskrives i analysen ”Radio og Podcast 2019”.

Bemærk at ”Kort Nyt – Podcast” er baseret på en anden undersøgelse (herunder også andre spørgsmålsformuleringer og et andet univers), end de tal der angives for podcast-mediet i analysen ”Radio og Podcast 2019”. Derfor forekommer der mindre afvigelser i blandt andet den andel af befolkningen, der har lyttet til podcast.

Noter

Bemærk at kategorien ”ugentligt” i 2017-18 bestod af 1-3 el. 4-5 dage om ugen mod 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 dage om ugen i 2019. De forskellige svarkategorier kan have haft en indflydelse på fordelingen af respondenternes svar.