Skrevne nyhedsmedier 2019

Introduktion

Kapitlet ”Skrevne nyhedsmedier” er struktureret på følgende måde:

 • Hovedresultater og konklusion
  Præsentation af hovedresultater med oversigtsgrafikker.
 • Skrevne nyhedsmedier i et større perspektiv
  Som indledende perspektivering sammenholdes brugen af skrevne nyhedsmedier med brugen af andre medier til nyheder og aktualitet, fx tv og sociale medier.
 • De største skrevne nyhedsmedier og udgivere
  De tyve største skrevne nyhedsmedier, og de største udgivere af disse, opgøres på tværs af udgivelsesplatform. 
 • Daglige læser- og brugertal for medierne enkeltvis
  Udviklingen fra 2010 til 2018 i danskernes læsning af de enkelte trykte dagblade baseret på læsertal, samt udviklingen fra 2016 til 2018 i danskernes brug af de 20 største nyhedssites.
 • Daglige læser- og brugertal for mediegrupper
  Udviklingen fra 2010 til 2018 i læsningen af de trykte dagbladsgrupper samt lokale ugeaviser. Og udviklingen fra 2016 til 2018 i danskernes brug af grupper af nyhedssites.
 • Læserkarakteristika
  De forskellige mediegruppers læserkarakteristika ud fra alder og geografi. Hvor muligt sammenlignes karakteristika ved trykte dagblade over for nyhedssites.
 • Metode
  Om metoden bag kapitlet.
 • Brug af resultater
  Hvad du må gøre med data, og hvad du skal oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data.

Kapitlet beskriver danskernes brug af skrevne nyhedsmedier. Det vil sige trykte dagblade og aviser (fx Politiken), deres nyhedssites (fx stiften.dk) og nyhedssites uden tilknytning til trykte medier (fx avisen.dk).

Medierne er ganske forskelligartede men har det til fælles, at de primært har fokus på nyheder og aktualitet. Flere medier, fx tv2.dk, er endvidere en del af virksomheder, der udgiver andre medietyper – det er dog kun deres skrevne nyhedsmedier, der behandles her. 

Den parallelle analyse af trykte og digitale medier er relevant, fordi mediebrugen i stigende grad bevæger sig fra de trykte og over til de digitale platforme. Når læsningen af de trykte dagblade generelt går tilbage, skal udviklingen ses i lyset af, at de fleste nyhedssites, inklusive dagbladenes egne, går frem. For at opnå en mere samlet forståelse af udviklingen beskriver dette kapitel derfor de to platforme over for hinanden i det omfang, det er muligt.

I kapitlet anvendes de brancheanerkendte målinger:

 • For de trykte dagblade anvendes Index Danmark/Gallup.
 • For de trykte lokale ugeaviser anvendes Lokal Index Danmark.
 • For nyhedssites anvendes primært Dansk Online Index, men i afsnittet ”De største skrevne nyhedsmedier og udgivere” anvendes Index Danmark/Gallup som kilde for de nyhedssites, der er tilknyttet et trykt dagblad (data er dog primært baseret på netop Dansk Online Index).
 • Herudover anvendes Gallups Life-undersøgelser til at perspektivere brugen af skrevne nyhedsmedier i forhold til brugen af andre medier til nyheder og aktualitet. 

I de enkelte afsnit beskrives brugen ud fra de daglige læser- og brugertal, men der afviges fra denne fremgangsmåde i afsnittet ”De største skrevne nyhedsmedier og udgivere”, da den samlede brug på tværs af både trykte dagblade og nyhedssites kun retvisende kan opgøres på ugebasis. For enkelte medier, herunder trykte lokale ugeaviser, opgøres læsertal dog på ugebasis.

Hovedresultater og konklusion

Danskernes læsning af de trykte dagblade har været faldende over en længere årrække. Fra 2010 til 2018 har dagbladene således samlet set tabt 41 % af læserne. Samtidig læser flere og flere danskere nyheder på nettet. I 2010 var der således 63 % af danskerne i alderen 16-74 år, der havde læst/downloadet nyheder fra internettet set over en tre-måneders periode; i 2017 (senest tilgængelige tal) var den andel steget til 84 % (It-anvendelse i befolkningen, Danmarks Statistik).    

Disse to overordnede tendenser er dog ikke ensbetydende med, at alle trykte dagblade går lige meget tilbage, og at alle nyhedssites går lige meget frem. På den lange bane er det især tabloiddagbladenes trykte udgaver, der har tabt læsere - men samtidig er deres sites, bt.dk og ekstrabladet.dk, blandt de mest benyttede.

Ligeledes er det nu kun den trykte udgave af B.T.metro (tidligere MX/Metroxpress), der er tilbage af gratis- og trafikaviserne, hvorfor denne dagbladsgruppe fylder væsentlig mindre end for bare få år siden.

Herudover ses der i disse år en meget forskelligartet udvikling blandt de forskellige nyhedssites: Eksempelvis går enkelte landsdækkende sites som berlingske.dk tilbage målt på daglige brugere; men udviklingen er ikke nødvendigvis negativ, da den sker samtidig med en tilvækst i antallet af digitale abonnenter. Omvendt har især provinsdagbladenes og de primært gratis sites fremgang.

Halvdelen af de trykte dagblade taber mere end 10 % af læserne i 2018 – og tre går tilbage med mindst 25 % 

Procentvis udvikling i dagligt læsertal, 2017 til 2018

Kilde: Index Danmark/Gallup, helårsbaser 2017 og 2018, 12 år og derover.

 • 16 ud af 32 dagblade tabte mere end 10 % af læserne i 2018.
 • B.T., Horsens Folkeblad og B.T.metro gik tilbage med mindst 25 %.

Flere bruger dagligt et nyhedssite, end der læser et trykt dagblad 

Daglige læsere (trykte dagblade) og brugere (sites u. apps)

Kilde: Index Danmark/Gallup, helårsbaser 2017 og 2018, og Dansk Online Index (internetbrugere). 12 år og derover.

 • I 2018 læste 201.000 danskere (12 år og derover) færre end i 2017 dagligt et trykt dagblad.
 • I 2018 er der dermed færre, der læser et trykt dagblad (1.624.000), end der bruger et nyhedssite (1.916.000) på en gennemsnitslig dag. 

De største skrevne nyhedsmedier er nyhedssites - herunder også dagbladenes egne 

Samlede ugentlige læsere (print) og ugentlige brugere (sites u. apps) i 1.000, 20 største skrevne nyhedsmedier, 2018*

Kilde: IndexDanmark/Gallup, helårsbase 2018, og Dansk Online Index (internetbrugere). 12 år og derover. *Ekstra Bladets site er, ifg. mediets egne oplysninger, større, end hvad der angives ud fra den her anvendte kilde.

 • De fire klart største skrevne nyhedsmedier målt på det samlede antal ugentlige læsere og/eller brugere er tv2.dk, dr.dk, B.T. og Ekstra Bladet.
 • For næsten alle dagblade gælder, at deres sites når ud til flere end deres trykte dagblad.

Landsdækkende medier når ud til flest danskere: Det største provinsmedie, Jydske Vestkysten, er det 10. største skrevne nyhedsmedie målt på det samlede antal ugentlige læsere og brugere.

Især de regionale dagblades og øvrige provinsdagblades sites vokser

Daglige brugere i 1.000, grupper af nyhedssites, u. apps

Kilde: Dansk Online Index/Kantar Gallup, danske internetbrugere, 12 år og derover.

 • De regionale dagblades sites er fra 2016 til 2018 vokset med 96.000 daglige brugere (59 %). 
 • Også de øvrige provinsdagblades sites har haft fremgang med en stigning fra 112.000 brugere i 2016 til 164.000 i 2018 (46 %).

Også de landsdækkende dagblades sites haft fremgang fra 2017 til 2018, men denne skyldes i al væsentlighed, at Politiken og Jyllands-Posten fra og med 2018 indgår i den bagvedliggende måling. 

De ældre udgør i 2018 en  meget større andel af de trykte dagblades læsere end i 2010 

Dagbladsgruppernes aldersmæssige brugerprofil på print i %, 2010 og 2018

Kilde: IndexDanmark/Gallup, helårsbaser 2010 og 2018, 12 år og derover.

 • 61 % af de trykte dagblades læsere er i 2018 55 år eller ældre. Det er 18 procentpoint mere end i 2010.
 • Provinsdagbladene har en højere andel læsere over 55 år (72 %), end de landsdækkende dagblade (56 %).