Internetbrug og enheder 2020

Introduktion

Kapitlet om internetbrug og enheder er struktureret på følgende måde:

 • Hovedresultater og konklusion
 • Adgang til internettet
 • Besiddelse enheder
 • Befolkningens brug af internettet
 • Metode
 • Brug af data og resultater

I det følgende ser vi nærmere på en række forhold og overordnede udviklingstendenser i forhold til brugen af internet og enheder. Kapitlets fokus er på 2019 samt udviklingen over tid. Hvor det er relevant ses på forholdene i relation til befolkningens alder.

Tabeller og figurer er som udgangspunkt baseret på data fra Kantar Gallup, Energistyrelsen eller Danmarks Statistik og bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Oprindelsen af data vil fremgå af kildehenvisningen på den enkelte figur og tabel.

Bemærk, at universet for tabeller, figurer og analyser skifter i løbet af rapporten. Universet, der f.eks. kan være ”Den danske befolkning”, ”Internetbrugere” el.lign., vil fremgå af de respektive tabeller og figurer. 

Bemærk endvidere, at aldersgrupper og aldersspænd kan variere i de forskellige figurer og tabel-ler. Aldersspændet kan f.eks. være 12 år og derover eller 15-75 år afhængigt af de data, der har været tilgængelige – også på tværs af perioder/i tidsserier. 

Læsning af figurer

Tallene i grafikkerne er opgjort i andele i procent (%) af målgruppen/universet, der er angivet under figurerne.

I 2019 havde stort set alle adgang til internettet

Adgang til internet i hjemmet. Andel af aldersgrupper i %, 2010-2019

•	99 % af alle personer i alderen 12 år og derover havde i 2019 adgang til internettet.

Kilde: Index Danmark/Gallup – Helårsbaser 2010-2019, Univers: Den danske befolkning i alderen 12 år og derover
Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • 99 % af alle personer i alderen 12 år og derover havde i 2019 adgang til internettet. 
 • Der har især været stigning i andelen med adgang til internettet blandt de ældste aldersgrupper de sidste 10 år.
 • Blandt det 55-70-årige er andelen steget fra 89 % i 2010 til 99 % i 2019.
 • Blandt de ældste på 71 år og derover er andelen steget fra 58 % i 2010 til 93 % i 2019.

Internettet er blevet en uundgåelig del af befolkningens dagligdag, og næsten alle bruger det stort set dagligt

Udvikling fra 2012 til 2019 i hvor ofte forskellige aldersgrupper med adgang til internettet benytter internettet

91 % af den danske befolkning i alderen 12 år og derover brugte i 2019 internettet dagligt eller næsten dagligt.

Kilde: Index Danmark/Gallup - Helårsbaser 2012 og 2019, Univers: Den danske befolkning i alderen 12 år og derover med adgang til internettet
Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • 91 % af den danske befolkning i alderen 12 år og derover brugte i 2019 internettet dagligt eller næsten dagligt. Det er en stigning fra 79 % i 2012. Yderligere 6 % brugte det ugentligt i 2019. 
 • Blandt de 55-70-årige er andelen, der bruger internettet dagligt/ næsten dagligt steget fra 66 % i 2012 til 88 % i 2019. Kun 2 % af denne aldersgruppe bruger det sjældnere end ugentligt.
 • Blandt de ældste fra 71 år og derover er andelen af daglige/næsten daglige brugere steget fra 45 % i 2012 til 74 % i 2019. Det er en stigning på 29 procentpoint.

Der er stor forskel på, hvor lang tid de forskellige aldersgrupper bruger mobilen til at være på internettet

Aldersgruppernes gennemsnitlige ugentlige internetbrug i minutter via mobil/smartphone i 2019

Blandt de 15-75-årige personer, der bruger smartphone, blev der i 2019 i gennemsnit brugt 226 minutter ugentligt

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life – Digital Behavior 2019, Univers: Den danske befolkning i alderen 15-75 år og bruger smartphone
Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • Blandt de 15-75-årige personer, der bruger smartphone, blev der i 2019 i gennemsnit brugt 226 minutter ugentligt (svarende til 3 timer og 46 minutter) på internettet via mobil/smartphone.
 • Der er en klar sammenhæng mellem tidsforbrug på internettet via mobil/smartphone og alder. Jo yngre, des længere tid bliver der brugt:
 • De 15-24-årige smartphonebrugere brugte i 2019 351 minutter (5 timer og 51 minutter) på internettet via smartphone om ugen, og de 71-75-årige brugte 84 minutter (1 time og 24 minutter).

23 % af de 15-24-årige, der har en smartphone, bruger den i løbet af natten. Det er langt flere end i den øvrige befolkning.

Døgnrytme: Hvornår bruger befolkningen deres smartphone? Andel i %, befolkningen samlet set og 15-24-årige

I befolkningen samlet set er det 7 %, der svarer, at de bruger deres smartphone i løbet af natten.

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2019, Univers: Den danske befolkning i alderen 15-75 år og har personligt en smartphone
Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • I befolkningen samlet set er det 7 %, der svarer, at de bruger deres smartphone i løbet af natten.
 • De 15-24-årige rækker også i stor udstrækning ud efter deres smartphone som noget af det første, når de slår øjnene op om morgenen. 57 % bruger deres smartphone i sengen om morgenen, når de vågner.
 • På stort set alle tidspunkter af døgnet er det de yngste, der har den største andel, der bruger deres smartphone. Kun om formiddagen har befolkningen samlet set samme andel, der bruger smartphonen som de yngste: 50 % mod 48 % hos de 15-24-årige.

Befolkningen bruger de sociale medier væsentligt oftere end de læser nyheder/artikler på internettet

Top 5: Hvor ofte foretager befolkningen sig forskellige ting på internettet? Fordeling i %, 2019

64 % af de 15-75-årige bruger sociale medier en eller flere gange dagligt. Yderligere 14 % bruger dem en eller flere gange ugentligt.

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2019 - Content, Univers: Den danske befolkning i alderen 15-75 år
Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • 64 % af de 15-75-årige bruger sociale medier en eller flere gange dagligt. Yderligere 14 % bruger dem en eller flere gange ugentligt.
 • Til sammenligning er det kun 46 %, der læser nyheder/artikler på internettet dagligt, mens 26 % gør det en eller flere gange om ugen.
 • Også online chat/instant messaging har vundet indpas i befolkningen og bliver brugt en eller flere gange dagligt af 40 % af de 15-75-årige og ugentligt af 24 %.

Der er forbavsende små forskelle på, hvordan aldersgrupperne fordeler den tid, de bruger på nyhedsopdateringer på internettet, på forskellige typer af nyheder

Fordeling af det ugentlige tidsforbrug på nyhedsopdatering på internettet på nyhedstype. Andel i %. Opgjort efter alder, 2019

I alle aldersgrupper er det de politiske nyheder, de personer, der tilgår nyheder på internettet, bruger mest tid på – cirka en femtedel af den tid, de bruger på nyheder.

Kilde: Kantar Gallup/Digital Life 2019 - Content, Univers: Den danske befolkning i alderen 15-75 år, som læser/ser/tilgår nyheder på internet
Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • I alle aldersgrupper er det de politiske nyheder, de personer, der tilgår nyheder på internettet, bruger mest tid på – cirka en femtedel af den tid, de bruger på nyheder.
 • De to nyhedskategorier, hvor der er en synlig forskel på de yngste og ældste nyhedsbrugere på nettet, er regionale og lokale nyheder, som de ældste bruger mest tid på (16 % af deres nyhedstid mod 10 % blandt de 15-24-årige) og nyheder om kriminalitet og ulykker, som de 15-24-årige bruger 13 % af deres tid på og de 71-75-årige 7 % af deres tid.
 • Både i forhold til samfundsnyheder, sportsnyheder, kulturelle nyheder, business/erhvervsnyheder og nyheder om kendte og kongelige er der tale om mindre forskelle i aldersgruppernes fordeling af deres tidsforbrug.