Radio og podcast 2020

Introduktion

Kapitlet om Radio og podcast er struktureret på følgende måde:

 • Hovedresultater og konklusion
  Præsentation af hovedresultaterne med oversigtsgrafikker og kort ledsagende tekst.

 • Radiolytning i Danmark
  Danskernes radiovaner og udviklingen heri fra 2008 til 2019 med nedbrydninger på forskellige befolkningsgrupper.

 • Public service-radio og landsdækkende kommerciel radio i Danmark
  Udviklingen fra 2008-2019 i lytningen til public service og kommerciel radio med nedbrydninger på forskellige målgrupper.

 • Podcast i Danmark
  Udviklingen inden for podcastmediet med nedbrydninger på forskellige målgrupper.

 • Metode
  Hvordan indsamles data, hvad hører til i de forskellige grupper af radiokanaler m.v.

 • Brug af data og resultater
  Hvad må du som bruger gøre med data, og hvad skal du oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data.

Afsnittet om radio er baseret på Kantar Gallups Radio-Meter, som er den officielle brancheaner-kendte måling. Radio-Meter måler på radiolytningen på både FM, DAB, internet og kabel. Dog registreres tidsforskudt lytning ikke i Radio-Meter-målingerne.

Afsnittet om podcast er som udgangspunkt baseret på Kantar Gallup Lokalradio Index, som blandt andet måler brugen af podcast blandt den danske befolkning i alderen 12 år og derover. Hvor det er relevant suppleres med data fra Kantar Gallups Digital Life-undersøgelse, som dog kun måler brugen af podcasts blandt danskere i alderen 15-75 år, som benytter internettet (herefter danske internetbrugere). Brugen af de forskellige kilder medfører, at populationen i tabeller, figurer og analyser skifter i løbet af kapitlet.

Kilde og population fremgår af figurerne.

Yderligere information om metode m.v. kan findes i metodeafsnittet.

Bemærk: Fordelingen af radiolytning på forskellige aldersgrupper er ikke direkte sammenlignelig med kapitlerne fra tidligere år. Det skyldes, at de to ældste aldersgrupper er blevet ændret i dette års Radio og Podcast-kapitel, således at de flugter med aldersgrupperne i de øvrige kapitler i Rapportering om mediernes udvikling i Danmark:
De tidligere aldersinddelinger:
12-18 år
19-34 år
35-54 år
55-69 år
70 år og derover
De nye aldersinddelinger:
12-18 år
19-34 år
35-54 år
55-70 år
71 år og derover


Hovedresultater og konklusion

Kapitlet beskriver danskernes lytning til radio og podcast. Dels indeholder kapitlet længere tidsserier, hvor radiolytningen analyseres med udgangspunkt i den historiske udvikling, dels beskrives det seneste års konkrete udvikling fra 2018 til 2019. Kapitlet om radio og podcast vil blandt andet belyse:

 • Lyttetid: Beskriver, hvor lang tid forskellige befolkningsgrupper bruger på at lytte til radio, hvornår på dagen de gør det, og ikke mindst hvilke kanaler de hver især hører mest.
 • Public service-kanalerne over for de kommercielle kanaler: En beskrivelse af, hvordan den samlede radiolytning fordeler sig mellem lytning til public service-kanaler og kommercielle kanaler. Herunder hvilke befolkningsgrupper der foretrækker hvad, og hvorledes udviklingen har været over tid.
 • Podcast: Beskriver udviklingen i brugen af podcast, herunder hvilke befolkningsgrupper der lytter til podcast, samt hvad de lytter til, og hvor de lytter henne.

I det følgende gennemgås kapitlets væsentligste konklusioner.

Radiolytningen falder fortsat

Gennemsnitlig daglig lyttetid i minutter

Den daglige lyttetid er faldet jævnt siden 2008

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • Den gennemsnitlige daglige lyttetid er faldet fra 107 minutter i 2018 til 104 minutter i 2019.
 • Den gennemsnitlige daglige lyttetid var i 2008 131 minutter.

Radiolytningen fortsætter sin nedadgående udvikling og er i 2019 på det laveste niveau, der er målt. Siden 2008 er den daglige lyttetid således faldet med i alt 27 minutter, svarende til et fald på gennemsnitligt 2,4 minutter om året.

I 2019 lytter den danske befolkning således i gennemsnit til radio i 1 time og 44 minutter (104 minutter) om dagen. Det er et fald fra 1 time og 47 minutter (107 minutter) i 2018.

Storforbrugerne har reduceret deres radiolytning

Gennemsnitlig daglig lyttetid for storforbrugerne i minut-ter

De mest lyttende befolkningsgrupper har alle reduceret deres radiolytning, bortset fra de ældre

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen *Se metodeafsnittet for forklaring.

 • Befolkningen i Vest-, Øst-, Sydsjælland og Bornholm reducerer lyttetiden med 9 minutter fra 2018 til 2019.
 • De erhvervsuddannede reducerer deres lyttetid med 10 minutter fra 2018 til 2019.
 • De traditionelle-individorienterede* reducerer lyttetiden med 14 minutter fra 2018 til 2019.

Også i tre af de grupper, der traditionelt har lyttet mest til radio, er der i 2019 tilbagegang. Den generelle nedgang i radiolytningen er dermed især et resultat af, at de mest lyttende befolkningsgrupper har reduceret deres radiolytning markant – dog med undtagelse af de ældre, som lytter en anelse mere til radio i 2019 end i 2018.

Befolkningen i Vest-, Øst-, Sydsjælland og Bornholm har således reduceret deres daglige lyttetid med 9 minutter, mens de erhvervsuddannede har reduceret med 10 minutter, og de traditionelle-individorienterede har reduceret med 14 minutter.

Danskere med en videregående uddannelse har øget lytningen

Gennemsnitlig daglig lyttetid i minutter

Danskere med en videregående uddannelse lytter til radio i længere tid i 2019 end i 2018

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • I 2018 lyttede danskere med en videregående uddannelse til radio i 95 minutter om dagen.
 • I 2019 lytter danskere med en videregående uddannelse til radio i 100 minutter om dagen.

Som den eneste uddannelsesgruppe lytter danskere med en videregående uddannelse til radio i længere tid om dagen i 2019 end i 2018. I 2019 lytter danskere med en videregående uddannelse således i gennemsnit til radio i 100 minutter om dagen, hvilket er 5 minutter mere sammenlig-net med 2018.

Dermed stopper de den nedgang i radiolytningen, de har oplevet siden 2015.

En større del af lytningen foregår digitalt

Andel af radiolytningen i %.

Digital radio går stille og roligt frem

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • Fra 2018 til 2019 er andelen af radiolytningen, der foregår digitalt, steget fra 32 % til 35 %.

I 2019 stiger lytningen til digital radio endnu engang efter et fald i 2017, som formentligt var et resultat af, at DAB blev omlagt til DAB+, og at YouSee slukkede for radio udsendt via kabel-tv-stikket. Fremgangen for digital radio er båret frem af en større andel lytning på både DAB og net, som begge er steget med 1-2 procentpoint.

Stigningen på 3 procentpoint fra 32 % i 2018 til 35 % i 2019 ligger på niveau med den stigning, der fandt sted fra 2017 til 2018, hvor andelen af radiolytningen, der foregik digitalt, ligeledes steg med 3 procentpoint.

Public service øger fortsat terræn

Andel af radiolytningen i %.

Public service-radio øger sin andel af den samlede radiolytning

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • Public service-radio står i 2019 for 77,2 % af radiolytningen.
 • Kommerciel radio står i 2019 for 22,8 % af radiolytningen.

Public service-radio øger endnu engang deres andel af radiolytningen. Fra 2018 til 2019 har public service-kanalerne således øget deres andel fra 76,4 % til 77,2 %, mens de kommercielle kanaler tilsvarende har reduceret deres andel af radiolytningen.

Public service-radio fortsætter således den fremgang, de oplevede fra 2017 til 2018.

Mere end halvdelen af danskerne har lyttet til podcast

Andel danskere, der har lyttet til podcast, i %.

Andelen, der har lyttet til podcast, stiger på tværs af samtlige aldersgrupper

Kilde: Kantar Gallup Lokalradio Index, data fra 2. halvår, 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • I 2019 har 54 % af danskerne prøvet at lytte til podcast.

Podcast bliver stille og roligt en større del af danskernes hverdag. I 2019 er der således 54 % af danskerne, der har prøvet at lytte til podcast. Det er en stigning fra 49 % i 2018 og 43 % i 2017.

Det er især den yngre del af befolkningen, der bærer podcastmediet frem. I 2019 er der således 73 % af de 12-18-årige og 74 % af de 19-34-årige, der har lyttet til podcast. Til sammenligning drejer det sig om 15 % af de 71-årige og derover.

Public service-stationerne fylder også i podcastbrugen

Andel af internetbrugere, der har lyttet til podcast fra bestemte udbydere, i %.

En stor del lytter til podcast fra hhv. DR og Radio24syv

Kilde: Kantar Gallup Digital Life, internetbrugere 15-75 år. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • 19 % af de danske internetbrugere har angivet, at de har lyttet til podcast fra DR.
 • 11 % har angivet, at de har lyttet til podcast fra Radio24syv.

Public service-radiostationerne fylder fortsat en del i podcastlytningen. 19 % af de danske internetbrugere har i 2019 angivet, at de har lyttet til podcast fra DR, mens 11 % har lyttet til podcast fra Radio24syv.

Der er imidlertid også en stor mængde mindre podcastudbydere, som hver for sig kun benyttes af en mindre del af internetbrugerne, men som samlet bruges af en større del end Radio24syv.