TV og streaming 2020

Introduktion

Kapitlet om tv og streaming er struktureret på følgende måde:

 • Hovedresultater og konklusion
  Præsentation af hovedresultaterne.

 • Tv-husstande i Danmark
  Beskriver, hvor mange tv-apparater de danske husstande har.

 • Tv-forbrug i Danmark
  Beskriver, hvor meget tv der ses i Danmark i alt samt segmenteret efter alder og uddannelse. Opgør desuden, hvilke kanaler der er de mest sete.

 • Public service-tv og ikke-public service-tv i Danmark
  Public service-tv og ikke-public service-tv’s andel af tv-forbruget, udviklingen over tid og i forskellige målgrupper. Public service-andel fordelt på kanaler og public service-andel i nor-diske lande. Sening af de regionale TV 2-stationers hovedudsendelse kl. 19.30 i TV 2’s sendeflade.

 • Streaming i Danmark
  Beskriver, hvor stor en andel af danskerne der streamer audiovisuelt indhold segmenteret efter alder og opdelt efter indholdstype (spillefilm, serier/programmer, live-tv, nyheder og korte videoklip).

 • Metode
  Om metoden bag kapitlet.

 • Brug af resultater
  Hvad du må gøre med data, og hvad du skal oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data.

Kapitlet om tv er primært baseret på Seer-Undersøgelsen (tidligere Tv-meter-målingen), der drives af Kantar Gallup for TV 2, DR, NENT Group, Discovery Networks, Turner, Disney, Viacom og FOX. Fra 1. januar 2017 er målingen ændret og forbedret, hvilket gør, at tal fra før 2017 ikke er direkte sammenlignelige med tal fra 1. januar 2017 og frem.

Ændringen består dels i, at Seer-Undersøgelsen fra 2017 og frem måler sening blandt hele befolkningen og ikke kun – som før 2017 – blandt personer i husstande med et tilsluttet tv-apparat. Seer-Undersøgelsen er desuden blevet bedre til at måle sening af tv-indhold set via streaming, og i seertallene inkluderes nu også sening i op til 7 dage efter visningen på broadcast tv.

I kapitlet er tallene før 2017 således opgjort som live + VOSDAL (Viewed On Same Day As Live), mens tallene for 2017 er opgjort som live + VOSDAL + TS (Time Shifted i op til 7 dage).

Hvor ovenstående er aktuelt, er det markeret med en note i figurerne.

HOVEDRESULTATER OG KONKLUSION

Kapitlet beskriver danskernes tv-forbrug og deres brug af streamingtjenester. På grund af metodeændringer i Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen beskriver kapitlet som hovedregel udviklingen til og med 2016 og niveauet fra 2017 og frem hver for sig.

 • Tv-forbrug: Kapitlet beskriver danskernes tv-vaner og belyser blandt andet, hvor meget og hvor ofte danskerne ser tv, hvornår på døgnet flest ser tv, og hvilke kanaler der ses mest. Tv-forbruget bliver desuden beskrevet opdelt på alder og uddannelse.
 • Public service-tv over for ikke-public service-tv: En beskrivelse af, hvordan det samlede tv-forbrug fordeler sig mellem public service- og ikke-public service-tv. Herunder hvilke befolkningsgrupper (alder og uddannelse), der ser hvad.
 • Streaming: Udbredelsen af streaming bliver gennemgået for befolkningen som helhed og opdelt efter alder.

I det følgende gennemgås rapportens hovedresultater.

Tv-dækningen falder – streaming-dækningen stiger

Ugentlig dækning (%) af tv og streaming.

Den ugentlige tv-dækning er faldende, mens den ugentlige streaming-dækning er stigende

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen samt Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2018 og 2019. Univers: Den danske befolkning i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • Fra 2017 til 2019 er andelen af danskere, der ugentligt ser traditionelt tv, faldet med 5 procentpoint, svarende til et fald på 6 %.
 • I samme periode er andelen af danskere, der streamer spillefilm, serier/programmer, live-tv eller nyheder minimum ugentligt, steget med 6 procentpoint, svarende til 11 %.

Selvom færre og færre ser traditionelt tv, er der ikke tale om, at seningen af audiovisuelt indhold nødvendigvis er nedadgående. Det fald, der er sket på traditionelt tv fra 2017 til 2019 (6 %) er procentvis mindre, end den stigning, der er sket på streamingområdet (11 %). Derudover var det i 2019 stadig 3 ud af 4 danskere, der så traditionelt tv på ugentlig basis.

Andelen af husstande uden et tilsluttet tv stagnerer

Andel (%) husstande uden et tilsluttet tv-apparat, 2001-2019

Andelen af husstande uden et tilsluttet tv er stagneret fra 2018 til 2019

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen – Annual Survey/Establishment Survey. Univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • Siden 2011 har flere og flere husstande fravalgt at have et tilsluttet tv-apparat.
 • Fra 2018 til 2019 er andelen af husstande uden et tilsluttet tv imidlertid uændret.

Fra 2011 til 2017 steg andelen af husstande, der ikke har et tilsluttet tv-apparat, med 1-2 procentpoint om året. Fra 2017 til 2018 tog andelen imidlertid et hop på 4 procentpoint fra 11 % i 2017 til 15 % i 2018.

I modsætning hertil er andelen af husstande uden et tilsluttet tv uændret fra 2018 til 2019. I 2019 er der således fortsat 15 % af de danske husstande, der ikke har et tilsluttet tv, mens de resterende 85 % har.

Alder er udslagsgivende for seertiden

Daglig seertid (minutter) fordelt på alder, 2019

Der er en tydelig sammenhæng mellem alder og den daglige seertid

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen. Univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • Seertiden brugt på traditionelt tv varierer markant alt efter aldersgruppe.
 • Hvor de 12-18-årige bruger 31 minutter på tv dagligt, er seer-tiden for de 71-årige eller der-over på 278 minutter.

Jo ældre, jo mere tid bruges på traditionelt tv. Forskellene – som også har været der historisk – er blevet markant tydeligere de senere år. Det skyldes, at de unge har reduceret deres tv-forbrug markant, mens de ældre i vid udstrækning har fastholdt det høje niveau fra tidligere.

Færre unge streamer dagligt

Andel (%) som streamer dagligt/næsten dagligt, 2018 og 2019

En større del af de yngste aldersgrupper streamer sammenlignet med de ældre

Kilde: Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2018-2019. Univers: Alle husstande, personer i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • I Danmark er der generelt flere og flere, der streamer oftere og oftere.
 • Fra 2018 til 2019 er de 12-18-årige dog en undtagelse, da 8 procentpoint færre i aldersgruppen streamer på daglig basis.

På tværs af de fleste aldersgrupper gælder det, at der fra 2018 til 2019 er flere, der streamer dagligt, og færre, der aldrig streamer. Undtagelsen for dette er overraskende nok de unge fra 12-18 år. I denne aldersgruppe er andelen faldet fra 53 % i 2018 til 45 % i 2019.

Den samme udvikling gør sig gældende for streaming af kortere videoklip på fx YouTube og Vimeo, hvor der også er færre af de 12-18-årige, der streamer dagligt.

Alder har betydning for, hvad der streames

Andel (%) som streamer ugentligt, 2019

De yngre streamer i højere grad fiktion i modsætning til de ældre, der streamer nyheder oftest

Kilde: Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2019. Univers: Alle husstande, personer i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 • Befolkningen under 55 år streamer hyppigst serier/programmer.
 • Befolkningen på 55 år eller derover streamer oftest nyheder.

I befolkningen under 55 år gælder det generelt, at serier/programmer på DRTV, Netflix, YouSee, m.fl. er det, der streames hyppigst. Hos befolkningen på 55 år eller derover er det nyheder, som streames af flest ugentligt. Når de yngre streamer, er det således i højere grad fiktion, der streames, og når de ældre streamer – hvilket en langt mindre andel gør – er det i højere grad nyheder.