Radio og podcast 2021

Introduktion

Kapitlet om Radio og podcast er struktureret på følgende måde:

 • Hovedresultater og konklusion
  Præsentation af hovedresultaterne med oversigtsgrafikker og kort ledsagende tekst.
 • Radiolytning i Danmark
  Danskernes radiovaner og udviklingen heri fra 2008 til 2020 med nedbrydninger på forskellige befolkningsgrupper.
 • De mest lyttede kanaler
  De ti mest lyttede radiokanaler i Danmark samt hvor stor en del af radiolytningen kanalerne udgør i forskellige befolkningsgrupper.
 • Public service-radio og kommerciel radio i Danmark
  Udviklingen fra 2008-2020 i lytningen til public service og landsdækkende kommerciel radio med nedbrydninger på forskellige målgrupper.
 • Podcast i Danmark
  Udviklingen inden for podcastmediet med nedbrydninger på forskellige målgrupper.
 • Metode
  Hvordan indsamles data, hvad hører til i de forskellige grupper af radiokanaler m.v.
 • Brug af data og resultater
  Hvad må du som bruger gøre med data, og hvad skal du oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data.

Afsnittet om radio er baseret på Kantar Gallups Radio-Meter, som er den officielle brancheaner-kendte måling. Radio-Meter måler på radiolytningen på både FM, DAB, internet og kabel. Dog registreres tidsforskudt lytning ikke i Radio-Meter-målingen.

Afsnittet om podcast er som udgangspunkt baseret på Kantar Gallup Lokalradio Index, som blandt andet måler brugen af podcast i den danske befolkning i alderen 12 år og derover. Hvor det er relevant suppleres med data fra Kantar Gallups Digital Life-undersøgelse, som dog kun måler brugen af podcasts blandt danskere i alderen 15-75 år, som benytter internettet. Brugen af de forskellige kilder medfører, at populationen i tabeller, figurer og analyser skifter i løbet af kapitlet.

Kilde og population fremgår af figurerne.

Yderligere information om metode m.v. kan findes i metodeafsnittet.

Hovedresultater og konklusion

Den daglige lyttetid er fortsat let faldende

Gennemsnitlig daglig lyttetid i minutter. 2008-2020

Figuren viser, at den gennemsnitlige daglige lyttetid er faldet fra 131 minutter i 2008 til 102 minutter i 2020

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

 • Fra 2019 til 2020 er den daglige lyttetid faldet med 2 minutter fra 104 minutter til 102 minutter.
 • Fra 2016 til 2020 faldt den daglige lyttetid samlet set med 14 minutter, mens lyttetiden på den lange bane fra 2008 til 2020 er faldet med 29 minutter.

Radiolytningen fortsætter sin nedadgående udvikling og er i 2020 på det laveste niveau, der er målt. Det ser imidlertid ikke ud til, at COVID-19-pandemien og øget hjemmearbejde har forstærket udviklingen. Siden 2008 er den daglige lyttetid således i gennemsnit faldet med 2,4 minutter om året, ligesom faldet fra 2018 til 2019 på 3 minutter var en anelse større end faldet fra 2019 til 2020.

En lidt større del af radiolytningen foregår hjemme

Andel af radiolytningen i %, der foregår hjemme. 2019-2020

Figuren viser, at 53 % af radiolytningen foregår hjemme i 2020, mens det i 2019 var 51 %

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

 • 53 % af radiolytningen foregår i 2020 i hjemmet.
 • I 2019 foregik 51 % af radiolytningen hjemme.

Selvom COVID-19-pandemien ikke umiddelbart har haft indflydelse på den daglige lyttetid, tyder det på, at nedlukningen af landet har medført en mindre forskydning i radiolytningens placering. Det er primært blandt de 19-34-årige og de 35-54-årige, at en større del af radiolytningen foregår hjemme i 2020 end i 2019, mens fordelingen blandt de øvrige aldersgrupper er mere eller mindre uændret.

Folkeskoleuddannede og personer med en videregående uddannelse øger radiolytningen

Gennemsnitlig daglig lyttetid i minutter fordelt på sidst afsluttet uddannelse. 2009-2020

Figuren viser, at de folkeskoleuddannede og personer med en videregående uddannelse øger radiolytningen, mens de øvrige uddannelsesgrupper reducerer lytningen i 2020

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

 • Fra 2019 til 2020 har personer med folkeskole som sidst afsluttet uddannelse øget deres daglige lyttetid med 4 minutter, mens personer med en videregående uddannelse har øget lyttetiden med 3 minutter.
 • I modsætning hertil har personer med en gymnasial uddannelse som sidst afsluttet reduceret den daglige lyttetid med 3 minutter, mens de erhvervsuddannede har reduceret med 8 minutter.

Fra 2019 til 2020 oplever både de folkeskoleuddannede og personer med en videregående uddannelse en stigning i den daglige lyttetid. For de folkeskoleuddannede står denne stigning i kontrast til den udvikling, uddannelsesgruppen har oplevet mere eller mindre siden 2009, mens det for personer med en videregående uddannelse er en fortsættelse af udviklingen fra 2018 til 2019, hvor gruppen øgede den daglige lyttetid med 5 minutter.

De to uddannelsesgrupper står dermed i modsætning til de gymnasieuddannede og de erhvervsuddannede, der begge har reduceret den daglige lyttetid fra 2019 til 2020. Specielt for de erhvervsuddannede er det en fortsættelse af udviklingen fra 2018 til 2019, hvor gruppen reducerede lyttetiden med 10 minutter.

Public service vinder fortsat terræn

Andel af radiolytningen i %. 2008-2020

Figuren viser, at andelen af radiolytningen, der foregår på public service-kanaler er steget i 2020

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

 • Public service-radio står i 2020 for 78 % af radiolytningen.
 • Kommerciel radio står i 2020 for 22 % af radiolytningen.

Public service-radio øger endnu engang deres andel af radiolytningen. Fra 2019 til 2020 har public service-kanalerne således øget deres andel fra 77 % til 78 %, mens de kommercielle kanaler tilsvarende har reduceret deres andel af radiolytningen fra 23 % til 22 %. Public service-radio fortsætter således den fremgang, der har været siden 2017.

En større del af befolkningen lytter til podcast ugentligt

Andel danskere, der lytter til podcast, efter frekvens, i %. 2017-2020

Figuren viser, at andelen, der lytter til podcast mindst ugentligt, er steget fra 24 % til 27 % fra 2019-2020

Kilde: Kantar Gallup Lokalradio Index, data fra 2. halvår, 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

 • I 2020 er der 27 % af den danske befolkning, der lytter til podcast mindst én gang om ugen.
 • I 2019 drejede det sig om 24 %.

Podcast bliver stille og roligt en større del af danskernes hverdag, og i 2020 er der 27 % af befolkningen, der lytter til podcast mindst ugentligt. Det er en stigning på 3 procentpoint i forhold til 2019, hvor 24 % lyttede mindst en gang om ugen, og 12 procentpoint mere end i 2017.

Ser man i stedet alene på daglig basis, er andelen af podcastlyttere fordoblet siden 2017. I 2020 er der således 14 % af befolkningen, der dagligt lytter til podcast, mens andelen i 2017 var på 7 %.

Størstedelen af de unge lytter til podcast

”Hvornår har du sidst lyttet til podcast?”, andel af befolk-ningen efter frekvens og alder, i %. 2020

Figuren viser, at det især er de yngre aldersgrupper, der lytter til podcast

Kilde: Kantar Gallup Lokalradio Index, data fra 2. halvår 2020. Data bearbejdet af Kulturministeriet

 • I 2020 lytter 77 % af de 12-18-årige og 79 % af de 19-34-årige til podcast.
 • Til sammenligning er det 58 % af den samlede befolkning, der har lyttet til podcast i 2020.

Det er i høj grad den yngre del af befolkningen, der bærer podcastmediet frem. Der er således næsten fire femtedele af de yngre aldersgrupper, der lytter til podcast, mens det drejer sig om cirka en femtedel af de ældste på 71 år og derover.

Samtidig er især de 19-34-årige forholdsvis højfrekvente podcastlyttere sammenlignet med de øvrige aldersgrupper. 28 % af de 19-34-årlige lytter således til podcast dagligt, mens 19 % gør det ugentligt.