Radio og podcast 2022

Introduktion

Rapporten om Radio og podcast er struktureret på følgende måde:

 • Hovedresultater
  Præsentation af hovedresultaterne med oversigtsgrafikker og kort ledsagende tekst.
 • Lyd på flere platforme
  Afsnittet sætter indledningsvist brugen af radio og podcasts overfor hinanden.
 • Danskernes lyttevaner
  Afsnittet beskriver danskernes lytning til henholdsvis radio og podcast i 2021 med nedbrydninger på forskellige befolkningsgrupper. Afsnittet beskriver desuden udviklingen over tid i brugen af de to medier.
 • Kanaler og indhold
  Afsnittet beskriver de mest lyttede radiokanalers andel af radiolytningen, samt de mest lyttede podcasts i 2021. Afsnittet beskriver desuden brugen af henholdsvis public service- og kommerciel radio.
 • Platforme
  Afsnittet belyser, hvilke platforme befolkningen anvender til at lytte til henholdsvis radio og podcasts.
 • Metode
  Hvordan indsamles data, hvad hører til i de forskellige grupper af radiokanaler m.v.
 • Brug af data og resultater
  Hvad må du som bruger gøre med data, og hvad skal du oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data.

Der eksisterer ikke én samlet måling af brugen af radio og podcast i Danmark. Derfor er rapporten om radio og podcast baseret på flere forskellige kilder. Brugen af forskellige kilder medfører, at populationen i tabeller, figurer og analyser skifter i løbet af rapporten. Kilde og population fremgår af figurerne.

Afsnittene om radio er baseret på Kantar Gallups Radio-Meter, som er den officielle brancheanerkendte måling af radiolytning i Danmark. Radio-Meter måler radiolytningen elektronisk via en PPM (se metodeafsnit 7.1 for beskrivelse) blandt den danske befolkning i alderen 12 år og derover på både FM, DAB, internet og kabel. Tidsforskudt lytning er imidlertid ikke en del af målingen.

Afsnittet om podcast er primært baseret på Kantar Gallup Lokalradio Index, som blandt andet måler brugen af podcast i den danske befolkning i alderen 12 år og derover. Hvor det er relevant suppleres med data fra Kantar Gallups Digital Life-undersøgelse, som dog kun måler brugen af podcasts blandt danskere i alderen 15-75 år, som benytter internettet. Både Lokalradio Indexet og Digital Life-undersøgelsen er spørgeskemaundersøgelser og derfor baseret på respondenternes egne estimater af deres podcastbrug.

Yderligere information om kilder og metode kan findes i metodeafsnittet.

Hovedresultater og konklusion

Nedgangen i radiolytningen er stoppet

Gennemsnitlig daglig lyttetid i minutter. 2008-2021

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

 • I 2021 lytter den danske befolkning på 12 år og derover til radio i 1 time og 42 minutter (102 minutter) om dagen.
 • Det er samme lyttetid som i 2020.

Den daglige lyttetid på radio har været faldende stort set alle årene siden 2008. I 2021 er den udvikling imidlertid stoppet, og den danske befolkning lytter således til radio i lige så lang tid i 2021 som i 2020.

4/5 af radiolytningen foregår på public service-radio

Andel af radiolytningen i %. 2008-2021

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter, 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

 • Public service-radio udgør 80 % af radiolytningen i 2021.
 • Kommerciel radio udgør 20 % af radiolytningen i 2021.

Public service-radio har endnu en gang øget andelen af radiolytningen og udgør i 2021 80 % af danskernes radiolytning. Det er en stigning på 2 procentpoint fra 78 % i 2020. Public service-radio har dermed fortsat den fremgang, der har været siden 2017 og er nu på niveau med 2010, hvor public service-radio var på sit hidtil højeste.

Udviklingen er i høj grad båret frem af DR-kanalen P4, som fra 2020 til 2021 har øget sin andel af radiolytningen fra 42 % til 44 %.

En oversigt public service-radio fremgår af afsnit 5.2.

Halvdelen af de 19-34-årige lytter til podcast ugentligt

Andel af befolkningen i %, der har lyttet til podcast, efter frekvens og alder, i %. 2021

Kilde: Kantar Gallup Lokalradio Index, data fra 2. halvår, 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

 • I 2021 lytter 30 % af den danske befolkning på 12 år og derover til podcast mindst én gang om ugen.
 • I aldersgruppen på 19-34 år drejer det sig om 50 %.

De 19-34-årige er de langt mest højfrekvente podcastlyttere. Halvdelen af aldersgruppen lytter således til podcast mindst én gang om ugen, hvilket er 20 procentpoint mere end befolkningen som helhed. De 19-34-årige er ligeledes væsentligt mere højfrekvente lyttere end både de 12-18-årige og de 35-54-årige, som begge ligger omkring befolkningsgennemsnittet med henholdsvis 31 % og 33 %, som lytter mindst én gang om ugen. Også på daglig basis er de 19-34-årige væsentligt mere højfrekvente: 30 % af aldersgruppen lytter således til podcasts dagligt, mod 15 % blandt den samlede befolkning.

Podcast lyttes i højere grad i hjemmet

”Hvor er du typisk, når du lytter til podcast?”, andel af podcastlyttere i %. 2020-2021

Kilde: Kantar Gallup Digital Life – Streaming 2020 og 2021. Data bearbejdet af Kulturministeriet

 • I 2021 lytter 57 % af podcastlytterne til podcasts ’i hjemmet’. Det er en stigning fra 52 % i 2020.

COVID-19-pandemien og nedlukningen i starten af 2021 har formentligt haft indflydelse på, hvilke steder der lyttes til podcasts. Der er således flere, der har lyttet til podcasts ’i hjemmet’ i 2021 end i 2020, mens færre har lyttet til podcasts fx ’i bilen’, ’på arbejdet’ og ’i bussen/toget’. Samtidig er andelen, der har lyttet til podcasts ”når jeg er ude i naturen” steget fra 13 % i 2020 til 20 % i 2021.

Det er i denne sammenhæng væsentligt at være opmærksom på, at data er indsamlet i 1. kvartal 2021 og dermed under nedlukningen af samfundet.