TV og streaming 2021

Introduktion

Kapitlet om tv og streaming er struktureret på følgende måde:

 • Hovedresultater
  Præsentation af hovedresultaterne.
 • Overgangen fra flow-tv til streaming
  En samlet opgørelse over danskernes forbrug af traditionelt tv og streaming samt en opgørelse over, hvor mange husstande der fravælger at have et tilsluttet tv.
 • Flow-tv i Danmark
  Beskriver, hvor meget flow-tv der ses i Danmark i alt og segmenterer seningen efter alder og uddannelse. Punktet indeholder desuden en beskrivelse af, hvilke kanaler der er de mest sete.
 • Streaming i Danmark
  Beskriver, hvor stor en andel af danskerne der streamer audiovisuelt indhold. Seerne er segmenteret efter alder og opdelt efter indholdstype. Desuden beskrives andelen af danskere, der dagligt, ugentligt og månedligt benytter de største streamingtjenester på det danske marked.
 • Public service-tv og ikke-public service-tv i Danmark 
  Beskriver public service-tv og ikke-public service-tv’s andel af tv-forbruget, udviklingen over tid og i forskellige målgrupper. Desuden beskrives public service-andel fordelt på kanaler og public service-andel i nordiske lande samt sening af de regionale TV 2-stationers hovedudsendelse kl. 19.30 i TV 2’s sendeflade.
 • Metode
  Om metoden bag kapitlet. Brug af resultater Hvad du må gøre med data, og hvad du skal oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data.

Kapitlet om tv er delvist baseret på Seer-Undersøgelsen (tidligere Tv-meter-målingen), der drives af Kantar Gallup for TV 2, DR, NENT Group, Discovery Networks, Turner, Disney, Viacom og FOX.

Fra 1. januar 2017 er målingen ændret og forbedret, hvilket gør, at tal fra før 2017 ikke er direkte sammenlignelige med tal fra 1. januar 2017 og frem. Ændringen består dels i, at Seer-Undersøgelsen fra 2017 og frem måler sening blandt hele befolkningen og ikke kun – som før 2017 – blandt personer i husstande med et tilsluttet tv-apparat. Seer-Undersøgelsen er desuden blevet bedre til at måle sening af tv-indhold set via streaming, og i seer-tallene inkluderes nu også sening i op til 7 dage efter visningen på broadcast tv.

I kapitlet er tallene før 2017 således opgjort som live + VOSDAL (Viewed On Same Day As Live), mens tallene for 2017 er opgjort som live + VOSDAL + TS (Time Shifted i op til 7 dage).

Hvor ovenstående er aktuelt, er det markeret med en note i figurer nedenfor.

Hovedresultater og konklusion

Streaming henter ind på flow-seningen

Ugentlig dækning (%) af flow-tv og streaming.

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen samt Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2018 og 2020. Univers: Den danske befolkning i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

  • Fra 2018 til 2020 er andelen af danskere, der ugentligt ser flow-tv, faldet med 5 procentpoint svarende til et fald på 6 %.
  • I samme periode er andelen af danskere, der streamer minimum ugentligt, steget med 11 procentpoint. 
  • I 2020 er der således kun 4 procentpoint forskel på andelen af danskere, der ser flow-tv ugentligt og andelen af danskere, der streamer ugentligt.

  Andelen af danskere, der ser flow-tv mindst en gang om ugen, er faldet med 3 procentpoint om året de seneste 4 år, mens andelen af danskere, der streamer mindst en gang om ugen, er steget hurtigere i 2020 end de foregående år. Når man ser på frekvensen af henholdsvis sening af flow-tv og streaming, er streaming således ved at hente ind på sening af flow-tv. 

  Der er både sket en stigning i danskernes samlede tidsforbrug på flow-tv og streaming og på andelen af danskere, der ugentligt benytter sig af tv-mediet i 2020. Danskerne har især set flere nyheder på både flow-tv og streaming i 2020 end de foregående år.

  Færre danskere har et tilsluttet tv

  Andel (%) husstande uden et tilsluttet tv-apparat, 2001-2020.

  Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen – Annual Survey/Establishment Survey Q4 2019 og 2020. Univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

   • Fra 2019 til 2020 er andelen af husstande uden et tilsluttet tv steget med 7 procentpoint fra  15 % til 22 %.
   • Der er sket en stigning i andelen, der fravælger at have et til-sluttet tv-apparat på tværs af al-le aldersgrupper fra 2019 til 2020

   Siden 2012 er der hvert år sket en stigning i andelen af husstande, der fravælger at have et tilsluttet tv-apparat. Udviklingen stagnerede i 2019, men i 2020 er der sket en stigning, og det er således mere end hver femte husstand (22 %), der ikke har et tilsluttet tv. 

   Det er fortsat den yngre del af befolkningen, der er stærkest repræsenteret, men udviklingen er gældende i alle aldersgrupper. Således er der fra 2019 til 2020 sket en fordobling i andelen uden et tilsluttet tv for både de 50-59-årige, de 60-69-årige og de 70+-årige. 

   Forskydninger i kanalfamiliernes seerandele

   Kanalfamiliernes seerandele (%), 2018-2020

   Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen. Univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

   • TV 2 gruppens samlede andel af flow-seningen er steget til historisk høje 47 %.
   • Discovery Networks’ samlede seerandel er faldet fra 9 % i 2019 til 5 % i 2020.
   • DR har efter lukningen af DR K, DR3 og DR Ultra 33 % af den samlede sening.

    Som resultat af Discoverys ændrede distributionsforhold er kanalgruppens samlede seerandel dalet i 2020. DR’s samlede seerandel er ligeledes faldet, efter DR K, DR Ultra og DR 3 lukkede som flow-kanaler fra 2. januar 2020. Tilbage er NENT, der er gået fra 11 % af seningen i 2019 til 10 % af seningen i 2020, mens TV 2-gruppen er gået frem og havde i 2020 lidt under halvdelen af den samlede flow-sening. De øvrige kanaler, der blandt andet omfatter VH1 og Xee, står fortsat for 4 % af den samlede tv-sening.

    Alle – især de ældre – streamer mere

    Andel (%) som streamer mindst ugentligt, 2018-2020

    Kilde: Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2018-2020. Univers: Alle husstande, personer i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

    • 79 % af de 35-54-årige streamer ugentligt i 2020, hvilket er en stigning på 11 procentpoint siden 2019.
    • 48 % af de 55-70-årige streamer ugentligt eller oftere i 2020, hvilket er en stigning på 12 procentpoint siden 2019.
    • 26 % af de 71+-årige streamer ugentligt eller oftere, hvilket er en stigning på 8 procentpoint siden 2019.

    Fra 2019 til 2020 er andelen, der streamer ugentligt, steget på tværs af alle aldersgrupper. Den største relative stigning er hos de 71+-årige, der har øget andelen fra 17 % i 2018 til 26 % i 2020.

    YouTube, Netflix og DRTV bruges oftest

    Andel (%) som benytter YouTube, Netflix og DRTV fordelt efter frekvens, 2020.

    Kilde: Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2020. Univers: Alle husstande, personer i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Kulturministeriet

     • YouTube benyttes dagligt af 25 % af befolkningen, mens 55 % benytter tjenesten månedligt el-ler oftere. 
     • DRTV benyttes dagligt af 18 % af befolkningen, mens 56 % af befolkningen benytter tjenesten månedligt eller oftere. 
     • Netflix benyttes dagligt af 19 % af befolkningen, mens 55 % af danskerne benytter tjenesten månedligt eller oftere. 

      De tre mest benyttede tjenester i denne undersøgelse er YouTube, DRTV og Netflix. Mens de bruges af en nærmest lige stor andel af befolkningen på månedlig basis, benyttes Netflix af flest på ugentlig basis (47 % af befolkningen) og YouTube af flest på daglig basis (25 % af befolkningen). Det er værd at notere sig, at ovennævnte fortæller om frekvens og ikke tidsforbrug. Tidsforbruget er umiddelbart større på Netflix end på både DRTV og YouTube (se Figur 20 s. 23 i kapitlet).